kolegij-mKako je odlučeno na danas održanoj sjednici kolegija Ureda općinskog načelnika, Općina Popovača će sa 18.000 kuna sufinancirati program škole u prirodi odnosno maturalna putovanja učenicima s ovog područja.

"Troškovi maturalnih putovanja za desetero učenika Osnovne škole Popovača koji su u potrebi tako će se financijski pomoći sa 11.000 kuna, a odlazak troje učenika u školu u prirodi sa 3.000 kuna. Iste aktivnosti za učenike s prebivalištem na području Gornje i Donje Gračenice, a koji pohađaju OŠ Vladimira Vidrića u Kutini, sufinancirat će se u ukupnom iznosu od 4.000 kuna.
U nastavku sjednice kolegija usvojena je i Odluka o imenovanju Povjerenstva za izmjeru kuća u svrhu obračuna komunalne naknade i visine naknade za priključak na komunalne vodne građevine. Članovima Povjerenstva imenovani su Ivan Trbušić, Stjepan Jaić i Ivan Čarapar.
Na sastanku je raspravljano i o anonimnoj pritužbi na kvalitetu rada Dječjeg vrtića. Općinski načelnik izvijestio je članove kolegija kako je s tim u svezi zatražio očitovanje Upravnog vijeća te ravnateljice ove ustanove.