Upravni odjel za proračun i opću upravu

Upravni i stručni poslovi koji se odnose na:
 • obavljanje stručnih, savjetodavnih, protokolarnih i upravnih poslova za potrebe
 • načelnika i zamjenika, članova Općinskog vijeća i vijeća mjesnih odbora,
 • obavljanje strukovnih, upravnih i tehničkih poslova u svezi pripreme sjednica Kolegija načelnika Općinskog vijeća, te njihovih radnih tijela,
 • obavljanje poslova u svezi prigodnih svečanosti,
 • sudjelovanje u pripremi akata koje donosi Načelnik, Općinsko vijeće i radna tijela,
 • provedba postupka javne nabave i koncesije,
 • obavljanje kadrovskih, tehničkih i općih poslova za potrebe svih upravnih odjela,
 • obavljanje poslova kojima se ostvaruje suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 • obavljanje poslova kojima se osigurava suradnja općinskih odjela s županijskim i državnim tijelima,
 • vođenje imovinsko-pravnih postupaka vezanih uz općinsku imovinu (prodaja zemljišta, kupnja zemljišta, izvlaštenja)
 • sudjelovanje Općine u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim postupcima,
 • obavlja poslove prijemne kancelarije i otpreme pošte,
 • zaštita i čuvanje arhivskog gradiva,
 • upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, osiguranje prava na pristup informacijama,
 • koordiniranje rada javnih ustanova kojima je osnivač Općina,
 • obavljanje poslova iz područja zdravstva i socijalne skrbi kroz izradu prijedloga javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
 • pružanje pravne pomoći građanima vezano uz ostvarivanje njihovih prava i obveza prema tijelima općinske uprave, te pruža stručnu pomoć drugim tijelima općinske uprave
 • tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi gradska uprava te održavanje službenih vozila Općine,
 • praćenje naplate svih proračunskih prihoda Općine,
 • obavljanje poslova platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
 • vođenje knjigovodstvene evidencije o izvršavanju proračuna, knjigovodstvene popise općinske imovine, kao i druge financijske i knjigovodstvene evidencije propisane posebnim propisima,
 • organizacija inventurnog godišnjeg popisa imovine u vlasništvu Općine,
 • praćenje, nadzor i razlučivanje, te predlaganje i provođenje mjera radi povećanja prihoda i poboljšanja stanja naplate svih prihoda općinskog proračuna,
 • sastavljanje prijedloga proračuna Općine, njegove izmjene tijekom godine, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna, te pratećih dokumenata,
 • obavljanje poslova financijske kontrole nad izvršenjem proračuna- radom svih upravnih odjela općinske uprave i proračunskih korisnika, a radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava, primjenjivanja zakona i ostalih propisa,te praćenje, nadzor i razlučivanje izvršavanja izdataka proračuna,
 • - materijalno poslovanje Općine,
 • vođenje knjigovodstvenih evidencija općinske imovine kao i osiguranja iste,
 • sastavljanje mjesečnih izvješća o izvršavanju proračuna Općine,
 • obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova u svezi s izvršavanjem proračuna Općine,
 • sastavljanje zakonom propisanih financijskih izvješća o poslovanju proračuna za potrebe Načelnika i Općinskog vijeća,
 • - ostale poslove sukladno posebnim zakonima i nalozima načelnika.

KONTAKT PODACI

Grad Popovača
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

MB: 2595818
OIB: 73945204941

Tel: 044 679 750
Tel: 044 679 748
Fax: 044 679 140
e-pošta: grad@popovaca.hr

PODACI O RADNOM VREMENU

Dnevno radno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače je od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.
Uredovno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače za rad sa strankama je radnim danima, od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 13:00 sati. Dnevni odmor (stanka) upravnih tijela je u u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.

© 2024 Grad Popovača. Sva prava zadržana. Design: Andrija Rudić, info@aldonia.hr Programiranje: Računalne djelatnosti "Roby"