Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje

Djelokrug rada Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:
 • praćenje i primjena zakona i propisa u području građevinarstva, komunalnog gospodarstva i poljoprivrede
 • utvrđivanje obveznika plaćanja komunalnih naknada, komunalnog doprinosa, svih općinskih poreza te ostalih obveza utvrđenih zakonom,
 • vođenje evidencije obveznika komunalne naknade i općinskih poreza,
 • prisilnu naplatu komunalne naknade, komunalnog doprinosa i općinskih poreza,
 • provođenje komunalnog reda,
 • izrada prijedloga godišnjih planova u komunalnoj djelatnosti,
 • kontrola i praćenje izvršenih komunalnih usluga, ostvarenih troškova i cijena,
 • funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva,
 • koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti,
 • suradnja u provođenju postupka nadmetanja za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno zakonu i odlukama Općinskog vijeća,
 • vrši pripremu i provodi programe održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • koordinacija sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Općinu (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste i dr.)
 • vođenje imovinsko-pravnih poslova vezanih uz komunalno gospodarstvo odnosno programe uređenja prometnica,
 • vođenje evidencije, te brige o upravljanju stambenim prostorom, poslovnim prostorom i javnim površinama,
 • pripremanje, organiziranje i praćenje tekućeg i investicijskog održavanja cjelokupne nepokretne imovine i javnog dobra kojim upravlja Općina, a koje se u cijelosti ili djelomično financira općinskim proračunskim sredstvima,
 • lokalne potrebe stanovnika u području kulture, tjelesne kulture, tehničke kulture i športa,
 • praćenje i procjenjivanje stanja u prostoru, izradbu planskih i programskih dokumenata s područja prostornog i urbanističkog uređenja, te organiziranje i sudjelovanje u izradi dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja kao i ostalih dokumenata vezanih za urbani izgled Općine,
 • praćenje provedbe Prostornog plana uređenja Općine i ostalih dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja te ostalih dokumenata vezanih uz urbani izgled Općine,
 • vođenje evidencije i čuvanje svih dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja, te dokumenata vezanih uz urbani izgled Grada,
 • poslovi vezani uz pripremu projekata koji se sufinanciraju iz predpristupnih fondova EU, njezinih institucija i zemalja članica, Ministarstava i Županije,
 • poslovi koji obuhvaćaju zaštitu na radu, zaštitu od požara, osiguranje objekata i civilnu zaštitu sukladno posebnim propisima
 • usklađivanje radnji i poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvoja ruralnog prostora
 • obavljanje stručnih poslova iz područja poljoprivrede
 • provedba Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, te obavljanje poslova vezano uz elementarne nepogode
 • praćenje stanja u okolišu i prirodi, te vođenje dokumentacije o istom
 • izrada dokumenata, te praćenje realizacije mjera zaštite okoliša na razini Općine
 • izrada i praćenje provedbe programa održivog razvoja, zaštite tradicije, kulturne i graditeljske baštine
 • izdavanje suglasnosti za ukop i izradu spomenika, te vođenje katastra groblja
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima i nalozima gradonačelnika.

KONTAKT PODACI

Grad Popovača
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

MB: 2595818
OIB: 73945204941

Tel: 044 679 750
Tel: 044 679 748
Fax: 044 679 140
e-pošta: grad@popovaca.hr

PODACI O RADNOM VREMENU

Dnevno radno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače je od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.
Uredovno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače za rad sa strankama je radnim danima, od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 13:00 sati. Dnevni odmor (stanka) upravnih tijela je u u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.

© 2024 Grad Popovača. Sva prava zadržana. Design: Andrija Rudić, info@aldonia.hr Programiranje: Računalne djelatnosti "Roby"