kolegij-19-12-mTemeljem odluke općinskog načelnika, građani Općine Popovača će i tijekom 2012. godine ostvarivati pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete.

 

 

Na temelju članka 59. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ("NN" br. 85/08, 110/08 i 34/11) i članka 35. Statuta Općine Popovača ("Službene novine" Općine Popovača broj: 4/09), a sukladno planiranim sredstvima za javne potrebe u socijaloj skrbi u 2012. godin, općinski načelnik donio je 2. siječnja 2012. god.

O D L U K U

o jednokratnoj financijskoj pomoći za novorođenu djecu u 2012. god.

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete na području Općine Popovača, visina novčane pomoći i postupak ostvarivanja pomoći u 2012. god.

Članak 2.

Pravo na dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti roditelj:
-    za dijete rođeno od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012. god.
-    roditelj koji je državljanin Republike Hrvatske,
-    da bar jedan od roditelja ima najmanje dvije godine prijavljeno prebivalište na području Općine Popovača.

Članak 3.

U 2012. god.  visina  jednokratne financijske pomoći iznosi 1.000,00 kn za prvo dijete, a za svako sljedeće po 1.000,00 kn više.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći podnosi roditelj Upravnom odjelu za proračun i opću upravu (u daljnjem tekstu :Upravni odjel) na posebnom  obrascu.
Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta, a uz isti se prilažu sljedeći dokumenti:

-          preslika domovinice ili osobne iskaznice za roditelje,
-          uvjerenje o prebivalištu za roditelje,
-          preslika vjenčanog lista (ako su roditelji vjenčani)
-          rodni list za novorođeno djete,
-          rodni list za prethodno rođenu djecu (ako ih ima)
-          preslika tekućeg računa ili štedne knjižnice roditelja.

Članak 5.

Nakon provedenog postupka  Upravni odjel izdat će rješenje o odobrenju za isplatu jednokratne financijske pomoći za novorođeno dijete koje će se dostaviti podnosiocu zahtjeva i Službi za proračun i financije.

Članak 6.

Isplata sredstava za novorođeno dijete vršit će se jednokratno u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva na tekući račun, štednu knjižicu ili poštanskom uputnicom  na ime podnosioca zahtjeva.

Članak 7.

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Popovača za 2012. god, u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi.

Članak 8.

Ova Odluka primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. do 31.prosinca 2012. god.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta od 24. siječnja 2011. ("Službene novine Općine Popovača broj 1/11.)

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa:010-06/12-01/9                                                                                                         
Urbroj: 2176/16 –01-12-1                                                                                                    
Popovača, 2. siječnja 2012.

Općinski načelnik

Josip Mišković, v.r.