kontaktopcinaOpćina Popovača raspisala je Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje.

 

 

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I OPĆU UPRAVU

 

KLASA: 010-01/11-01/49
URBROJ: 2176/16-01-11-3
Popovača, 28. ožujka 2011.

 

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08), općinski načelnik Općine Popovača raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Opći uvjeti za prijem u službu:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvena sposobnost.

Posebni uvjeti:
1. magistar struke ili stručni specijalist građevinskog, arhitektonskog ili odgovarajućeg tehničkog smjera,
2. najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
3. organizacijske sposobnosti
3. položen državni stručni ispit,
4. poznavanje rada na računalu,
5. vozačka dozvola B-kategorije.

Natjecati se mogu kandidati oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Za radno mjesto obvezan je probni rad od tri mjeseca.
Osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti imenovane na radno mjesto pročelnika za koje je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijema u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis
– preslik domovinice
– preslik osobne iskaznice
– dokaz o stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjeren preslik)
– dokaz o položenome državnome stručnom ispitu
– preslike stranica radne knjižice
– izvornik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci)
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Postupak prijema u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, kojoj mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja.
Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku od jedne godine od prijma u službu.
Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat prije donošenja rješenja o imenovanju.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o tom pravu te dokaz da je nezaposlen.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana nakon objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Popovača, Trg grofova Erdödyja 5, s naznakom: »Natječaj za imenovanje pročelnika – ne otvaraj«.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Općina Popovača zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Općina Popovača