Općina Popovača objavljuje Javni poziv za subvencije u poljoprivredi u 2011. godini.

 

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK


Na temelju točke IV Odluke o subvencijama u poljoprivredi u 2011. godini i članka 35. Satuta Općine Popovača („Službene novine" Općine Popovača br.4/09), općinski načelnik, na sjednici kolegija održanoj 31.01.2011. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za subvencije u poljoprivredi u 2011. god.

I.

Predmet javnog poziva je dodjela subvencija u poljoprivredi u 2011. godini.

II.

Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s područja Općine Popovača, a koja su upisana u Upisnik OPG u 2011. godini subvencionirat će se slijedeće djelatnosti:

A. STOČARSTVO

A.1. GOVEDARSTVO

A.1.a). subvencija umjetne oplodnje goveda 80.000,00 kn
Iznos subvencije po plodkinji 140,00 kn
Za svaku plotkinju koja je upisana u Upisnik vlasnik godišnje može dobiti jedan kupon
Uvjeti za ostvarenje subvencije
- da vlasnik plotkinje ima prebivalište na području Općine Popovača
- da je vlasnik plotkinje upisan u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- da nema dugovanja prema Općini Popovača.

Isplata subvencije vršit će se tijekom godine temeljem računa-faktura izdanih od veterinarskih stanica i ambulanta koje su pružile navedenu uslugu, a uz koji su priloženi kuponi vlasnika grla koja su oplođena, i potvrde o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

A.2.) sufinanciranje znanstveno-ekonomskih projekata 30.000,00 kn

A.2.a) provođenje embriotransfera u goveda

Općina Popovača sklapa Ugovor o suradnji sa Centrom za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske prema kojem bi Općina Popovača sufinancirala svaki transfer zametka sa 25 % iznosa, stočar također 25% po izvršenom embriotransferu, a 50 % iznosa subvencionirala bi Sisačko-moslavačka županija.
Centar za reprodukciju dostavljat će redovita izvješća I fakture Općini Popovača sa točnim popisom vlasnika i plotkinja na kojima je izvršen embriotransfer i sa podacima o kvaliteti embrija.

Uvjeti za ostvarenje subvencije
- da vlasnik plotkinje ima prebivalište na području Općine Popovača
- da je vlasnik plotkinje upisan u Upisnik OPG
- da nema dugovanja prema Općini Popovača.

A.3. PČELARSTVO 35.000,00 kn
Iznos subvencije po košnici do 15,00 kn

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
- ovjerena potvrda Udruge pčelara o broju košnica
- potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača
- potvrda o prebivalištu na području Općine Popovača

Zahtjev za isplatu subvencije podnosi se od 01. 06. do 15. 06.

Povjerenstvo zadržava pravo nasumične provjere stvarnog broja košnica pojedinih podnositelja zahtjeva.

B. VINOGRADARSTVO, POVRTLARSTVO, CVJEĆARSTVO (083)
B. 1. subvencioniranje sadnje loznih cijepova 44.000,00 kn

Subvencionira se nabava i sadnja dozvoljenih i preporučenih sorti loznih cijepova Ivanićko-voloderskog vinogorja
Iznos subvencije po hektaru zasađenog vinograda iznosi do 10.000,00 kn uz najmanje 3.000 kom posađenih loznih cijepova po hektaru, a minimalna površina koja se subvencionira je 0,25 ha.
Ukupna subvencija sadnje vinograda odredit će se nakon obrade svih zahtjeva za subvenciju i kontrole na terenu.

Uvjeti za ostvarenje prava na subvenciju su:
- da vlasnik vinograda ima prebivalište na području Općine Popovača ili da ima registriran poljoprivredni obrt sa sjedištem na području Općine Popovača
- da je posadio novih nasada cijepova minimalno 750 kom/0,25 ha
- da je upisan u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- da je Upisan u registar proizvođača grožđa (stari vinogradari)
- da je podmirio obveze prema Općini Popovača

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
- kopija računa i deklaracije za lozne cijepove
- kopija rješenja o upisu u Upisnik OPG ili preslika iskaznice nositelja OPG-a.
- vlasnički, posjedovni list ili ugovor o zakupu na 25 god. za novo posađene površine
- potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača

Zahtjev za isplatu subvencije podnosi se jednom godišnje od 1. 06. do 15. 06. tekuće godine.

B. 2. subvencioniranje proizvodnje povrća i cvijeća
B.2.a). subvencioniranje plasteničke proizvodnje 40.000,00 kn

Iznos subvencije po m2 iznosi do 3,00 kn, a konačan iznos se određuje nakon obrade svih zahtjeva za subvenciju i kontrole na terenu.
Najmanja poticajna površina iznosi 500 m2.

Zahtjevu za isplatu subvencije se prilaže:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- kopija rjšenja o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- račun i deklaracija za sadni materijal ili sjeme
- vlasnički-posjedovni list ili Ugovor o zakupu za zemljište pod plasteničkom proizvodnjom
- potvrda o podmirenju dospjelim obvezama prema Općini Popovača

Zahtjev za isplatu subvenija podnosi se jednom godišnje od 01. 04. do 15. 04. tekuće godine.

B.2.b) subvencioniranje vanjske proizvodnje povrća, krumpira, luka I graha niskog 70.000,00 kn
Iznos subvencije po ha do 3.000,00 kn, a konačan iznos se određuje nakon obrade svih zahtjeva za subvenciju i kontrole na terenu.

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- kopija rješenja o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- deklaracija i račun za sadni materijal ili sjeme
- vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu
- potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Minimalna površina za ostvarenje subvencije je 0,25 ha jedne kulture.

Zahtjevi se podnose jednom godišnje i to od 1. 06. do 15. 06. tekuće godine.

B.2.c) subvencioniranje vanjske proizvodnje cvijeća 15.000,00 kn
Iznos subvencije po ha iznosi do 3.000,00 kn, a konačan iznos se određuje nakon obrade svih zahtjeva za subvenciju i kontrole na terenu.

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- deklaracija i račun za sadni materijal ili sjeme
- nalaz o zdravstvenoj ispravnosti sadnica iz vlastite proizvodnje
- vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu
- potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Minimalna površina za ostvarenje subvencije je 0,25 ha.

Zahtjev za isplatu subvencije podnosi se dva puta godišnje i to:
- od 1. 06. do 15. 06.
- od 15. 10. do 15. 11.

B. 3. subvencioniranje voćarske proizvodnje 60.000,00 kn
B.3. a) sadnje breskve, jabuke, kruške, šljive, višnje i trešnje, kupine, maline I jagode
Iznos subvencije za sadnju bresaka, višanja, trešanja, šljiva i krušaka po ha u iznosu do 3.000,00 kn
Iznos subvencije za sadnju jabuke po ha do 8.000,00 kn
Minimalna poticajna površina iznosi 0,5 ha jedne kulture.

Iznos subvencije za sadnju kupina, malina i jagoda po ha iznosi do 10.000,00 kn
Minimalna površina za ostvarenje subvencije iznosi 0,25 ha jedne kulture.

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- deklaracija i račun za posađeno voće
- vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika
- potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Zahtjevi se podnose jednom godišnje i to od 1. 11. do 15. 11.
Povjerenstvo će uvidom na terenu provjeravati istinitost navoda iz zahtjeva.
B.4. Subvencioniranje ekološke proizvodnje 20.000,00 kn ekološka proizvodnja meda po košnici do 15,00 kn, ekološka proizvodnja voća i povrća po hektaru do 1.000,00 kn

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- dokaz o korištenju ili vlasništvu poljoprivrednog zemljišta (za proizvođače voća i povrća)
- dokaz da je upisan u Upisnik ekoloških proizvođača iz tekuće godine
- preslika zapisnika nadzorne stanice i potvrdnica o ekološkoj proizvodnji
- uvjerenje o podmirenim obvezama prema Općini Popovača

Zahtjev za isplatu subvenija podnosi se jednom godišnje od 01. 09. do 15. 09.

C. SUBVENCIJE U RATARSTVU (084) 150.000,00 kn
C.1. Subvencioniranje kalcizacije poljoprivrednih površina 120.000,00 kn

Kalcizacija poljoprivrednih površina subvencionira se do 50 % iznosa (bez PDV-a) plaćenog za materijal za kalcizaciju i bez troškova prijevoza.

Uvjeti za ostvarenje subvencije:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- upis u Upisnik OPG-a ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- da je kalcizacija vršena u toku 2011. god
- nalaz ovlaštenog laboratorija kemijske analize tla od 2011. god.
- račun o kupljenom materijalu za kalcizaciju od 2011.

Zahtjevu za isplatu subvencije prilažu se:
- rješenje o upisu u OPG ili preslika iskaznice o upisu
- vlasnički list parcele ili ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika
- nalaz ovlaštenog laboratorija o kemijskoj analizi tla i preporukom za kalcizaciju za površinu na kojoj je provedena kalcizacija (na nalazu mora biti naveden broj čestice sa koje je uzet uzorak tla)
- račun o kupljenom materijalu za kalcizaciju (original ili ovjerena kopija)
- potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Zahtjev se podnosi do 15.11, a iznos pojedinačne subvencije ovisi o broju prispjelih zahtjeva.

C. 2. okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta 30.000,00 kn

Subvencija za okrupnjavanje posjeda iznosi po ha do 2.000,00 kn
Uvjeti za ostvarenje subvencije su:
- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području Općine Popovača - da se vrši okrupljavanje posjeda (što znači da se kupuje poljoprivredno zemljište koje graniči sa zemljištem podnosioca zahtjeva)
- da se zemljište kupuje na području Općine Popovača od fizičke osobe
- veličina pojedine kupljene parcele koja se subvencionira ne smije biti veća od 2 ha i mora biti kupljena u vremenu između 15.11.2010 i 15.11.2011.godine.
- za okrupnjenu površinu čestice veću od 2 ha isplaćuje se subvencija do iznosa od 2000,00 kuna

Zahtjevu za isplatu subvencije prilažu se:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- upis u Upisnik OPG-a ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- kupoprodajni Ugovor ovjeren od javnog bilježnika
- kopija katastarskog plana na kojem je vidljiva postojeća i novo kupljena parcela
- vlasnički list za vlastito zemljište koje graniči sa novokupljenim zemljištem
- potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Zahtjevi se podnose jednom godišnje i to od 1. 11. do 15. 11.
Nakon obrade svih pristiglih zahtjeva Povjerenstvo određuje točan iznos subvencije po hektaru kupljenog zemljišta.


D. SUBVENCIJA OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI (096) 80.000,00 kn

D. 1. subvencioniranje osiguranja trajnih nasada i ratarskih usjeva
Subvencionira se osiguranje trajnih nasada (jabuke, kruške, šljive, breskve, trešnje, marelice), vinograda te ratarskih usjeva na površinama većim od 0,5 hektara pojedinaćno po kulturi u omjeru do 20 % uplaćene premije osiguranja
Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- zaključena Polica osiguranja i dokaz o plaćenoj 1. rati premije osiguranja
- vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu
- potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Zahtjev za isplatu subvenija podnosi se jednom godišnje od 01. 09. do 15. 09.

D. 2. subvencioniranje osiguranja rasplodnih goveda i svinja

Subvencionira se osiguranje goveda u iznosu od 20% uplaćene premije osiguranja.

Uvjet za ostvarenje subvencije:

- prebivalište na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u upisnik OPG-a ili preslika iskaznice o upisu u OPG
- račun o plaćenoj 1. rati premije osiguranja
- polica osiguranja sa ovjerenim popisom svih rasplodnih grla (goveda ili svinje)
- uvjerenje o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača


E. KAPITALNA ULAGANJA U POLJOPRIVREDI 140.000,00 kn
E. 1. subvencioniranje postavljanje zaštitnih mreža 25.000,00 kn
Planirana su sredstva za subvenciju po hektaru postavljanja zaštitnih mreža, u iznosu do 10.000,00 kn/ha
Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika
- račun za kupljenu zaštitnu mrežu bez PDV-a
- potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Zahtjevi se podnose jednom godišnje i to od 1. 09. do 15. 09.

E. 2. ulaganja u održivost i modernizaciju farmskih objekata za držanje mliječnih krava i rasplodnih svinja 50.000,00 kn
Uvjeti ostvarenja subvencije :
- da podnositelj ima prebivalište na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- da je u "sustavu PDV-a"
- da posjeduje najmanje 25 uvjetnih grla
Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se :
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- preslika računa za kupljenu opremu ili uloženi materijal
- vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika
- vlasnički - posjedovni list ili ugovor o zakupu objekta ovjeren kod Javnog bilježnika, odnosno nalaz ovlaštenog građevinskog vještaka
- Prednost pri ostvarivanju subvencija ostvaruju proizvođači koji su ulaganja usmjerili ka očuvanju okoliša i smanjenju zagađenja okoliša ( izgradnja i uređenje gnojišta, iskorištavanje bio-plina, postava mliiekovoda i dr.)

Najveći iznos subvencije po OPG-u je do 30 % vrijednosti investicije bez PDV-a.
Povjerenstvo zadržava pravo provjere izvedbe navedenih investicija

Zahtjevi se zaprimaju od 01. 04. do 15. 04.
od 01. 06. do 15. 06.
od 01. 09. do 15. 09.
od 01. 11. do 10. 12.

E. 3. subvencije izdavanja građevinske dozvole za objekte za držanje mliječnih krava i rasplodnih svinja te svinja za tov 20.000,00 kn
Najviši iznos subvencije po OPG-u je do 10.000,00 kn

Uvjeti ostvarenja subvencija:
- da podnositelj ima prebivalište na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- da je u "sustavu PDV-a"
- da posjeduje najmanje 25 uvjetnih grla
Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se :
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika
- vlasnički - posjedovni list ili ugovor o zakupu objekta na rok od najmanje 10 godina ovjeren kod Javnog bilježnika ili nalaz ovlaštenog građevinskog vještaka
- Prednost pri ostvarivanju subvencija ostvaruju proizvođači koji su ulaganja usmjerili ka očuvanju okoliša i smanjenju zagađenja okoliša ( izgradnja i uređenje gnojišta, iskorištavanje bio-plina, postava mlijekovoda)
Povjerenstvo zadržava pravo provjere izvedbe navedenih investicija.

Zahtjevi se zaprimaju od 01.11. do 10.12.

E. 4. subvencioniranje izgradnje mini-hladnjača 35.000 kn
Uvjeti za ostvarenje subvencije su:
- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području Općine Popovača
- da je upisan u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- da je proizvođač voćarskih ili povrtlarskih kultura
Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili preslika iskaznice nositelja OPG-a
- vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika
- račun za ukupnu investiciju bez PDV-a
- dokaz da je proizvođač voćarskih ili povrtlarskih kultura (preslika iz registra obrta ili potvrda službe za gospodarstvo)
- potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača
- Povjerenstvo će odrediti ukupni iznos subvencija, ukoliko se prijavi veći broj poljoprivrednika, prema metru kubičnom izgrađenih hladnjača tako što će ukupni predviđeni iznos podijeliti sa ukupnim metrima kubičnim izgrađenih hladnjača te svakom podnositelju zahtjeva isplatiti adekvatan iznos.

Najviši iznos subvencije iznosi do 50% ukupne investicije u tekućoj godini.
Povjerenstvo zadržava pravo provjere izvedbe navedenih investicija

Zahtjevi se zaprimaju od 01.11. do 10.12.

E. 5. Ostala kapitalna ulaganja u poljoprivredi 10.000,00 kn

Ukoliko predviđena sredstva za subvencije neće biti iskorištena u potpunosti Povjerenstvo može predložiti Uredu načelnika I Općinskom vijeću subvencioniranje drugih, nenavedenih kapitalnih ulaganja u poljoprivredi iz točke E.

 

III.

Zahtjeve za dodjelu subvencija razmatrat će Povjerenstvo, a Odluku o isplati subvnecija donosi Općinski načelnik.

 

IV.

Općina Popovača zadržava si pravo nadzora namjenskog korištenja sredstava.

V.

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima za pojedinu vrstu subvencije i u rokovima utvrđenim u Odluci o subvencijama.

VI.

Ukoliko Povjerenstvo utvrdi prijevarne radnje pri podnošenju ili ostvarenju subvencija, podnositelj gubi pravo na podnošenje subvencija narednih pet kalendarskih godina uz uvjet povrata dobivenih sredstava.

VII.

Nepotpuni zahtjevi za subvencije neće se razmatrati.

VIII.

Javni poziv otvoren je do 15. 12. 2011. godine.

 

KLASA: 021-05/11-01/21
URBROJ: 2176/16-11-01-2

Popovača, 31. siječnja 2011.

Općinski načelnik

Josip Mišković

 

Obrasci

Obrazac kalcizacije

Obrazac okrupnjavanja posjeda

Obrazac povrće i cvijeće

Obrazac subvencije sadnje trešnje

Obrazac subvencije plasteničke proizvodnje

Obrazac subvencije osiguranja nasada i ratarskih kultura

Obrazac subvencije protugradne mreže

Obrazac subvencije osiguranja rasplodnih goveda i svinja

Obrazac subvencije pčelarstvu

Obrazac subvencije sadnje loznih cijepova

Obrazac subvencije ekološke proizvodnje

Subvencije u poljoprivredi - odluka 2011