Općina Popovača objavljuje Pravilnik o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih škola.

 

 

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK

 

Na temelju članka 143. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN" br. 87/08 i 86/09) i članka 35. Statuta Općine Popovača („Službene novine" Općine Popovača br. 4/09) općinski načelnik na sjednici kolegija održanog 1. ožujka 2010. god., donio je

 

P R A V I L N I K
o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane u učeničke
domove za učenike srednjih škola


Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničke domove učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Popovača.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove imaju redoviti učenici javnih srednjih škola sa stalnim prebivalištem na području Općine Popovača.

Učenici koji su korisnici općinske, županijske ili državne stipendije, ili su ostvarili pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove od Županije, ne mogu to pravo ostvariti preko Općine Popovača.

Članak 3.

Troškovi smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove Općina Popovača obvezuje se sufinancirati u iznosu od 25% od cijene koštanja učeničkog doma.

Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove osiguravaju se u Proračunu Općine Popovača.

Članak 4.

Troškove smještaja u domove Općina Popovača obvezuje se sufinancirati za školsku godinu 2010./2011. i to od 1. rujna 2010. do 30. lipnja 2011. godine.

 

Članak 5.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima objavit će se javni poziv.

Članak 6.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove objavit će se u javnim glasilima ili na službenim stranicama Općine Popovača.

Članak 7.

Zahtjev za ostvarenje prava na sufinaciranje troškova učeničkih domova podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu na prijavnom obrascu, a uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

- potvrda o upisu u srednju školu,
- potvrda o upisu u učenički dom,
- potvrda da učenik ne ostvaruje subvenciju od Županije
- potvrdu da učenik nije korisnik općinske, županijske ili državne stipendije,
- uvjerenje o prebivalištu
- presliku osobne iskaznice.

Priložena dokumentacija ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca.

Članak 8.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove ne ostvaruje učenik koji pohađa privatnu srednju školu.

Članak 9.

Jedinstveni upravni odjel nakon obrade zahtjeva za sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove izdat će Uvjerenje o ispunjavanju uvjeta propisanih u članku 7. ovog Pravilnika.

Članak 10.


Uprava učeničkog doma umanjit će mjesečnu cijenu doma za 25%, a Općina Popovača obvezuje se platiti troškove na temelju mjesečnih specificiranih računa iz domova u kojima su smješteni učenici s područja Općine Popovača.

Članak 11.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama" Općine Popovača, a primjenjuje se od 1. rujna 2010. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 010-06/10-01/17
URBROJ:2176/16-01-01-1
Popovača, 1. ožujka 2010.
 
Općinski načelnik
Josip Mišković,  v.r