Početna Natječaji i javni pozivi Javni poziv za subvencije u poljoprivredi
Javni poziv za subvencije u poljoprivredi
Utorak, 24 Veljača 2009 20:29
 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

            OPĆINA POPOVAČA

      OPĆINSKO POGLAVARSTVO

                                                                                      O B J A V L J U J E

                                                                                            JAVNI POZIV

za subvencije u poljoprivredi u 2009. god.

 

 

I.

Predmet javnog poziva je dodjela subvencija u poljoprivredi u 2009. godini.

II.

Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s područja Općine Popovača, a koja su upisana u OPG u 2009. godini subvencionirat će se slijedeće djelatnosti:

•A.           STOČARSTVO

 

A.1.   SUBVENCIJA IZGRADNJE FARMI                    70.000,00 kn

 

            A.1.a) Subvencija  troškova  ishođenja  građevinske  dozvole za izgradnju farme mliječnih goveda i svinja                                      20.000,00 kn

           

            Iznos subvencije  do 10.000,00 kn po ishođenoj građevinskoj dozvoli.                                                                         

            Uvjet za ostvarenje subvencije:

            -      prebivalište na području Općine Popovača

 • - upis u Upisnik OPG-a,
 • - najmanje 40 uvjetnih grla,
 • - podmirene obveze prema Općini Popovača
 • - građevinska dozvola za farmu izdana u tekućoj godini

Zahtjevi se podnose  do 15.12. 2009. a visina subvencije ovisi o broju    podnijetih   zahtjeva.

           A.1.b) subvencija troškova ishođenja uporabne dozvole za izgradnju farme  mlječnih goveda i svinja                                                                    50.000,00 kn

Subvencionira se ishođenje uporabne dozvole za izgradnju farme mliječnih goveda i svinja u iznosu do maksimalno 25.000,00 kn po jednoj farmi

           Uvjet za ostvarenje subvencije:

             -prebivalište na području Općine Popovača

      - upis  u Upisnik OPG-a

                -  najmanje  40 uvjetnih grla,

            -  podmirene obveze prema Općini

            -  uporabna dozvola za farmu  ishođena u 2009.godini

            Zahtjevi se podnose do 15. prosinca 2009. godine

 

            A.2. SUBVENCIONIRANJE OSIGURANJA RASPLODNIH GOVEDA I SVINJA

            Subvencionira se osiguranje u ukupnom iznosu od                  50.000,00 kn

Subvencionira se osiguranje  goveda u iznosu od 160,00 kn po rasplodnoj kravi te 50.00 kn za rasplodnu svinju.

            Uvjet za ostvarenje subvencije:

            -    prebivalište na području Općine Popovača

 • - rješenje o upisu u upisnik OPG-a ili preslika iskaznice o upisu u OPG
 • - račun o plaćenoj premiji osiguranja
 • - polica osiguranja sa ovjerenim popisom svih rasplodnih grla (goveda ili svinje)
 • - uvjerenje o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača

A.3. GOVEDARSTVO

 

A.3.a). subvencija umjetne oplodnje goveda              100.000,00 kn

      Iznos subvencije po plodkinji                                                  160,00 kn

      Za svaku plodkinju koja je upisana u Upisnik vlasnik godišnje

      može dobiti jedan kupon

      Uvjeti za ostvarenje subvencije

      -    da vlasnik plotkinje ima prebivalište na području Općine Popovača

 • - da je vlasnik plodkinje upisan u Upisnik OPG,
 • - da nema dugovanja prema Općini Popovača.
 • -

Isplata subvencije vršit će se tijekom godine temeljem računa-faktura izdanih od veterinarskih stanica i ambulanta koje su pružile navedenu uslugu, a uz koji su priloženi kuponi vlasnika grla koja su oplođena, i potvrde o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

                A.3.b).subvencija prvotelki iz domaćeg uzgoja                 50.000,00 kn

                       Iznos subvencije po prvotelki                                               400,00 kn

 

          Uvjeti za ostvarenje subvencije

 • - da je vlasnik upisan u Upisnik OPG
 • - da je podmirio obveze prema Općini Popovača

da, osim prvotelki za koje traži subvenciju, ima u Registru još najmanje 5 krava                Zahtjevu za isplatu subvencije se prilaže

 -    dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice)

 • - potvrda o umjetnom ili prirodnom pripustu prvotelke
 • - kopija Registra rasplodne stoke ("Zelena knjiga HSC"-a)
 • - kopija stalnog Putnog lista provotelke
 • - kopija stalnog Putnog lista teleta ili Potvrda o označavanju teleta
 • - kopija Reprodukcijskog kartona prvotelke
 • - potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača

 Zahtjevi se podnose  kontiunirano, zaključno sa 15. prosincem 2009. godine, a subvenija se isplaćuje tromjesečno i to:

 • - u travnju 2009. za I. tromjesečje
 • - u srpnju 2009. za II. tromjesečje
 • - u listopadu 2009. za III. tromjesečje
 • - u prosincu 2009. za IV. tromjsečje

U slučaju da junica pobaci, da oteli mrtvo tele ili tele ugine u prva tri dana života, zahtjevu za subvenciju prilaže se i potvrda nadležne veterinarske stanice o slučaju.

Povjerenstvo zadržava pravo nasumične provjere broja krava u uzgoju kod stočara koji traži pravo na subvenciju.

A.4. SVINJOGOJSTVO

   A.4.a). subvencija umjetne oplodnje krmača i nazimica      20.000,00 kn

    Iznos subvencije po krmači-nazimici                                             100,00 kn             

  Odnosno godišnje po krmači vlasnik ostvaruje pravo na dva kupona.

  Uvjeti za isplatu subvencije su: 

 -    da je vlasnik sa prebivalištem na području Općine Popovača

 • - da je vlasnik upisan OPG
 • - da u upisniku ima upisan broj krmača ili nazimica za koje traži subvenciju
 • - da je vlasnik podmirio dospjele obveze prema Općini Popovača

Isplata subvencije vrši se mjesečno temeljem specificiranog računa Veterinarske stanice-ambulante koja je pružila uslugu oplodnje uz račun prilažu se kuponi vlasnika krmača-nazimica koje su oplođene.

            Vlasnici krmača-nazimica koji su završili tečaj umjetne oplodnje krmača mogu podići sjeme nerasta u Veterinarskoj stanici Sisak ili Centru za reprodukciju Križevci.

            A.5. PČELARSTVO                                                                      30.000,00 kn

            Iznos subvencije po košnici                                         do                   10,00 kn   

            Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:             

 • - ovjerena potvrda Udruge pčelara Popovača o broju košnica
 • - potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača

Zahtjev za isplatu subvencije podnosi se od 01. 06. do 15. 06.

 

Povjerenstvo zadržava pravo nasumične provjere stvarnog broja košnica

pojedinih podnositelja zahtjeva.

B. VINOGRADARSTVO, VOĆARSTVO, POVRTLARSTVO, CVJEĆARSTVO

B.1. SUBVENCIONIRANJE SADNJE LOZNIH CIJEPOVA             120.000,00 kn

 

Subvencionira se nabava i sadnja loznih cijepova: škrleta, frankovke, merlota, crnog pinota i moslavca.

Iznos subvencije po loznom cijepu iznosi do                                              5,00 kn    a ukupna subvencija po loznom cijepu odredit će se nakon obrade svih zahtjeva za subvenciju i kontrole na terenu.

            Uvjeti za ostvarenje prava na subvenciju su:

 • - da vlasnik vinograda ima prebivalište na području Općine Popovača ili da ima registriran poljoprivredni obrt sa sjedištem na području Općine Popovača
 • - da je posadio novih nasada cijepova minimalno 700 kom
 • - da je upisan u Upisnik OPG
 • - da je Upisan u registar proizvođača grožđa (stari vinogradari)
 • - da je podmirio obveze prema Općini Popovača

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:

 • - kopija računa i deklaracije za lozne cijepove
 • - kopija rješenja o upisu u Upisnik OPG
 • - vlasnički, posjedovni list ili ugovor o zakupu na 25 god. za novo posađene površine
 • - potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača

Zahtjev za isplatu subvencije podnosi se jednom godišnje od 1. 06. do 15. 06. tekuće godine.

  B.2. SUBVENCIONIRANJE POVRTLARSTVA                           120.000,00 kn

 B.2.a). subvencioniranje plasteničke proizvodnje                          40.000,00 kn

 

         Iznos subvencije po m2 iznosi do                                                         4,00 kn

a konačan iznos se određuje nakon obrade svih zahtjeva za subvenciju i kontrole na terenu.

  Najmanja poticajna površina iznosi 500 m2.

                  Zahtjevu za isplatu subvencije se prilaže:

 -    dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača

 • - kopija rjšenja o upisu u Upisnik OPG
 • - račun i deklaracija za sadni materijal ili sjeme
 • - vlasnički-posjedovni list ili Ugovor o zakupu za zemljište pod plasteničkom proizvodnjom
 • - potvrda o podmirenju dospjelim obvezama prema Općini Popovača

Zahtjev za isplatu subvenija podnosi se jednom godišnje od 01. 04. do 15. 04. tekuće godine.

   B.2.b) subvencioniranje vanjske proizvodnje povrća                     40.000,00 kn

              Iznos subvencije po ha do                                                           4.000,00 kn

a konačan iznos se određuje nakon obrade svih zahtjeva za subvenciju i kontrole na terenu.

 

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:

                  -    dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača

 • - kopija rješenja o upisu u Upisnik OPG
 • - deklaracija i račun za sadni materijal ili sjeme
 • - vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu
 • - potvrda po podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Minimalna površina za ostvarenje subvencije je 0,25 ha jedne kulture.

Zahtjevi se podnose jednom godišnje i to od 1. 06. do 15. 06. tekuće godine.

B.2.c) subvencioniranje vanjske proizvodnje cvijeća                    10.000,00 kn

          Iznos subvencije po ha iznosi do                                                5.000,00 kn

a konačan iznos se određuje nakon obrade svih zahtjeva za subvenciju i kontrole na terenu.

 

            Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:

 -    dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača

 • - rješenje o upisu u Upisnik OPG
 • - deklaracija i račun za sadni materijal ili sjeme
 • - nalaz o zdravstvenoj ispravnosti sadnica iz vlastite proizvodnje
 • - vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu
 • - potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Minimalna površina za ostvarenje subvencije je 0,25 ha.

Zahtjev za isplatu subvencije podnosi se dva puta godišnje i to:

 • - od 1. 06. do 15. 06.
 • - od 1. 12. do 15. 12.

 B.2.d) subvencioniranje proizvodnje luka i niskog graha i krumpira                            .                                                                                                                30.000,00 kn

  Iznos subvencije po ha iznosi do                                                 3.000,00 kn

a konačan iznos se određuje nakon obrade svih zahtjeva za subvenciju i kontrole na terenu.

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:

 -    dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača

 • - rješenje o upisu u Upisnik u OPG
 • - deklaracija i račun za posađeno povrće
 • - vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu
 • - potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Minimalna površina za ostvarenje poticaja je 0,50 ha

Zahjtevi se podnose jednom godišnje od 1. 06. do 15. 06.

 

     C.  SUBVENCIONIRANJE VOĆARSTVA (C.1.a; C.1.b I C.2.)   150.000,00 kn                                          

      C.1.a)  sadnje breskve, jabuke, kruške, šljive, višnje i trešnje

Iznos subvencije za sadnju bresaka, višanja, trešanja, jabuka, šljiva i krušaka po ha iznso do                                                                                                      5.000,00 kn

   C.1.b) subvencija sadnje malina, kupina i jagoda                 

Iznos subvencije za sadnju kupina, malina i jagoda po ha iznosi do          10.000,00 kn

           Minimalna površina za ostvarenje subvencije iznosi 0,25 ha.

             Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:

 -    dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača

 • - rješenje o upisu u Upisnik OPG
 • - deklaracija i račun za posađeno voće
 • - vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika
 • - potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

             Zahtjevi se podnose jednom godišnje i to od 1. 12. do 15. 12.

              Povjerenstvo će uvidom na terenu provjeravati istinitost navoda iz zahtjeva.

  C.2. subvencioniranje postavljanje zaštitnih mreža             110.000,00 kn

 Planirana su sredstva za subvenciju po hektaru postavljanja zaštitnih mreža, 

   u iznosu od                                                                                              20.000,00 kn

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:

  -    dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača

 • - rješenje o upisu u Upisnik OPG
 • - vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika
 • - račun za kupljeni sustav obrane od tuče
 • - potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

 Zahtjevi se podnose jednom godišnje i to od 1. 12. do 15. 12.

C.3. subvencioniranje osiguranja voćnjaka                                       45.000,00 kn

Subvencionira se osiguranje trajnih nasada jabuke, kruške, šljive, breskve, trešnje i marelice na površinama većim od 0,5 hektara pojedinaćno po kulturi u iznosu do                                                                                                                 2.500,00 kn/ha

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:

  -    dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača

 • - rješenje o upisu u Upisnik OPG
 • - zaključena Polica osiguranja voćnjaka i dokaz o plaćenoj premiji
 • - vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu
 • - potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

   Zahtjev za isplatu subvenija podnosi se jednom godišnje od 01. 04. do 15. 04.

  C.4. Subvencioniranje ekološke proizvodnje                         25.000,00 kn             ekološka proizvodnja meda po košnici                                     10,00 kn

                ekološka proizvodnja voća i povrća po hektaru                          1.000,00 kn

 

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:

 -    dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača

 -    rješenje o upisu u Upisnik OPG

 -  dokaz o korištenju ili vlasništvu poljoprivrednog zemljišta (za proizvođače  .                  voća i povrća)

 • - dokaz da je upisan u Upisnik ekoloških proizvođača
 • - preslika zapisnika nadzorne stanice i potvrdnica o ekološkoj proizvodnji
 • - uvjerenje o podmirenim obvezama prema Općini Popovača

   Zahtjev za isplatu subvenija podnosi se jednom godišnje od 01. 10. do 15. 10.

SUBVENCIONIRANJE RATARSTVA                            100.000,00 kn

 

    D.1. Subvencioniranje kalcizacije poljoprivrednih površina     80.000,00 kn

 

Kalcizacija poljoprivrednih površina subvencionira se do 50 % iznosa  (bez PDV-a) plaćenog za materijal  (vapna ili fertdolomita) i bez troškova prijevoza.

            Uvjeti  za ostvarenje subvencije:

                  -    dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača

 • - upis u Upisnik OPG-a

-     daje kalcizacija vršena  u toku   2009. god

 • - nalaz ovlaštenog laboratorija kemijske analize tla od 2009. god.
 • - račun o kupljenom materijalu za kalcizaciju od 2009.

Zahtjevu za isplatu subvencije prilažu se:

 • - rješenje o upisu u OPG ili preslika iskaznice o upisu
 • - vlasnički list parcele ili ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika
 • - nalaz ovlaštenog laboratorija o kemijskoj analizi tla i preporukom za kalcizaciju

      ( na nalazu mora biti naveden broj čestice sa koje je uzet uzorak tla)

 • - račun o kupljenom materijalu za kalcizaciju (original ili ovjerena kopija)
 • - potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Zahtjev se podnosi do 15. prosinca 2009, a iznos  pojedinačne subvencije ovisi o broju podnjetih zahtjeva.

D..2. okrupljavanje poljoprivrednog zemljišta                          20.000,00 kn

               Subvencija za okurpljavanje posjeda iznosi po ha do                    3.000,00 kn

           Uvjeti za ostvarenje subvencije su:

-    da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području Općine Popovača

 • - da se vrši okrupljavanje posjeda (što znači da se kupuje poljoprivredno zemljište koje graniči sa zemljištem podnosioca zahtjeva)
 • - da se zemljište kupuje na području Općine Popovača od fizičke osobe
 • - veličina kupljene parcele koja se subvencionira ne smije biti veća od 2 ha i mora biti kupljena u toku tekuće godine za koju se traži subvencija.

Zahtjevu za isplatu subvencije prilažu se:

 • - kupoprodajni Ugovor ovjeren od javnog bilježnika
 • - kopija katastarskog plana na kojem je vidljiva postojeća i novo kupljena parcela
 • - vlasnički list za vlastito zemljište koje graniči sa novokupljenim zemljištem
 • - potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Zahtjevi se podnose jednom godišnje i to od 1. 12. do 15. 12.

Nakon obrade svih pristiglih zahtjeva Povjerenstvo određuje točan iznos subvencije po hektaru kupljenog zemljišta.

 

III.

            Zahtjeve za dodjelu subvencija razmatrat će Povjerenstvo, a Odluku o isplati subvnecija donosi Općinsko poglavarstvo.

IV.

            Općina Popovača zadržava se pravo nadzora namjenskog korištenja sredstava.

V.

            Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima za pojedinu vrstu subvencije i u rokovima utvrđenim u Odluci o subvencijama.

VI.

       Nepotpuni zahtjevi za subvencije neće se razmatrati.

VII.

            Javni poziv otvoren je do 15. 12. 2009. godine.

KLASA: 021-05/08-01/31                                                                  Predsjednik

URBROJ: 2176/16-09-01-4                                                    Općinskog poglavarstva

Popovača, 13.veljače 2009.                                                            Josip Mišković

 
 
Btn_srgp


Btn_smz

Btn_LAG

Poštovani posjetitelji dobrodošli! Službene stranice Grada Popovača optimizirane su za novije generacije internet preglednika poput: Internet Explorera 8, Firefoxa 3.5. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 6 ili 7, svakako nadogradite svoj preglednik. Na taj način osigurati ćete pravilno prikazivanje ove internet stranice, te iskorištavanje svih njenih mogućnosti.