N A T J E Č A J

za dodjelu poduzetničkih kredita

po Projektu „PODUZETNIČKI KREDITI - 2009" godine

http://www.smz.hr/images/stories/gospodarstvo/09/pk2009.pdf

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Na temelju Odluke Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik

Sisačko - moslavačke županije« broj 1/2009.) i Ugovora o načinu provedbe Projekta

«Poduzetnički krediti - 2009» koji je zaključen izmenu Sisačko-moslavačke županije i

Privredna banka d.d., OTP banka Hrvatska d.d., Croatia banka d.d., Raiffeisenbank Austria

d.d., i Podravska banka d.d., Zagrebačka banka d.d., Karlovačka banka d.d., Splitska banka

d.d., Sisačko-moslavačka županija raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu poduzetničkih kredita

po Projektu „PODUZETNIČKI KREDITI - 2009" godine

1) KORISNICI PODUZETNIČKIH KREDITA IZ PROJEKTA:

Korisnici sredstava po ovom projektu su subjekti malog gospodarstva (mala i srednja trgovačka

društva, obrti, zadruge te ustanove), koji imaju sjedište na području Sisačko - moslavačke

županije a poduzetnički projekt za koji se traži kredit realizira se na području Sisačkomoslavačke

županije.

Sredstva iz ovog Projekta namijenjena su za poduzetničke kredite kojima se sufinanciraju

projekti za proizvodnju i razvojni uslužni projekti (osim u ugostiteljstvu, trgovini i prometu), a

koji imaju za posljedicu i novo zapošljavanje.

2) NAMJENA KREDITA

Poduzetnici mogu kreditna sredstva po ovom Projektu koristiti za :

- kupnju, izgradnju, urenenje ili proširenje poslovnih objekata

- kupnju opreme ili pojedinih dijelova opreme

- obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unaprjenenje poslovanja do najviše 30%

visine odobrenog kredita.

3) KREDITNI UVJETI:

Iznos kreditnih sredstava:

- najniži iznos kredita: 50.000,00 kuna,

- najviši iznos kredita: nije odrenen i ovisi o kvaliteti poduzetničkog projekta i kreditnoj

sposobnosti poduzetnika

Rok otplate, poček i rok iskorištenja kredita:

- otplata do 10 (deset) godina

- poček do 2 (dvije) godine koji je uračunat u rok otplate

- rok iskorištenja do 12 (dvanaest) mjeseci

Kamatna stopa: u visini tromjesečnog EURIBOR-a + 4,00 % (od čega 2,00% subvencija

Sisačko - moslavačke županije)

Naknada banci: 1,00% jednokratno na iznos odabranog kredita za sve troškove Banke

4.) INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA

Instrumenti osiguranja povrata kredita: hipoteka (1:1,3), državno jamstvo (HAMAG), lokalno

jamstvo (Garancijska shema), bankovno jamstvo, jamci i drugi instrumenti prihvatljivi

poslovnoj banci.

5) STATUS PODUZETNIKA: nije uvjetovan kao deponent banke

6) KRITERIJI KREDITNE SPOSOBNOSTI:

Ocjenu kreditne sposobnosti donosi banka na temelju vjerodostojne dokumentacije, koju

poduzetnik prilaže uz zahtjev za kredit.

Osnovna dokumentacija:

- Zahtjev za kredit

- Obrtnica ili rješenje o upisu u sudski registar ili drugi odgovarajući registar

Izvadak iz obrtnog ili sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od 30 dana)

- Karton deponiranih potpisa

- Zemljišno knjižni izvadak za nekretninu koja se nudi u zalog

- Lokacijska dozvola ili granevna dozvola (ili potvrda da je ista u postupku)

- Poslovni plan ili Investicijski program

- Izjava o korištenim potporama s popunjenim obrascem (ovjerena kod Javnog bilježnika)

- Obrazac R-sm -strana a (za prethodni mjesec)

Samo postojeći poduzetnici (postojeći obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove):

• Dokumentacija o uspješnosti poslovanja BON-1 i BON-2, ne stariji od 30 dana

• Financijske izvještaje za posljednje dvije godine (Bilanca i račun dobiti i gubitka odnosno

Prijava poreza na dohodak, Popis dugotrajne imovine i Rješenje Porezne uprave za posljednje

razdoblje)

• Potvrda Porezne uprave o stanju duga

Svi dokumenti moraju biti podneseni u dva primjerka, oba mogu biti fotokopije.

Ostali dokumenti mogu biti zatraženi od strane poslovne banke.

7) ZAHTJEV ZA DODJELU KREDITA

Zahtjevi za dodjelu kredita i pripadajuća dokumentacija (sve u dva primjerka) zaprimati će se

do utroška sredstava. Podnose se Povjerenstvu za provonenje Projekta «PODUZETNIČKI

KREDITI -2009» putem Upravnog odjela za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam, s

naznakom

«ZAHTJEV ZA KREDIT»

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO I TURIZAM

44 000 SISAK, Stjepana i Antuna Radića 36

Sve informacije možete dobiti na broj telefona: 044 / 540-058.

Sve informacije u vezi natječaja možete vidjeti na županijskoj web stranici: http://www.smz.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=68

upite možete slati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

8) POSTUPAK OBRADE ZAHTJEVA

Sve pristigle zahtjeve razmotrit će županijsko Povjerenstvo za provonenje Projekta, a konačnu

ocjenu o dodjeli kredita donosi banka.

Nekompletirani zahtjevi neće se razmatrati.

KLASA: 403-02/08-01/49

UR.BR.:2176/01-02-09-13