Prema ZAKONU O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI ("Narodne novine"62/08) koji je stupio na snagu 1.veljače 2009. godine, građani koji nemogu sami snosti troškove pravne pomoći zbog egzistencijalne ugroženosti (tj. ako ostvaruju prava iz sustava socijalne skrbi i drugih oblika pomoć) mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć sukladno citiranom Zakonu.

U nastavku je integralni tekst obavijesti iz Ureda načelnika: 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
URED NAČELNIKA

KLASA: 010-06/09-01/1
URBROJ: 2176/16-03/3-09-3
Popovača, 27. veljače 2009.

O B A V I J E S T
pravu na besplatnu pravnu pomoć


Prema ZAKONU O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI ("Narodne novine"62/08) koji je stupio na snagu 1.veljače 2009. godine, građani koji nemogu sami snosti troškove pravne pomoći zbog egzistencijalne ugroženosti (tj. ako ostvaruju prava iz sustava socijalne skrbi i drugih oblika pomoć) mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć sukladno citiranom Zakonu.
Korištenje besplatne pravne pomoći ostvaruje se podnošenjem zahtjeva u UREDU DRŽAVNE UPRAVE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE u Sisku ili u Ispostavi državne uprave u Kutini, Trg kralja Tomislava 12 kod gđe. Marije Jonjić.
U PRAVILNUKU O OBRASCU ZAHJEVA ZA ODOBRAVANJE KORIŠTENJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI,OBRASCU UPUTNICE I EVIDENCIJE IZDATIH UPUTNICA ("Narodne novine" broj:128/08) nalaze se obrasci koje je tražitelj pravne pomoći obvezan ispuniti i predati u Ured državne uprave.


Za Ured načelnika
Tajnica Biserka Novak