opcinaOpćina Popovača i tijekom 2013. godine dodjeljivat će jednokratnu financijsku pomoć za novorođenu djecu s ovog područja, i to u iznosu od 1.000 kuna za prvo dijete odnosno za svako sljedeće u obitelji po 1.000 kuna više.

 

Na temelju članka 59. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ("NN" br. 85/08, 110/08 i 34/11) i članka 35. Statuta Općine Popovača ("Službene novine" Općine Popovača broj: 4/09), a sukladno planiranim sredstvima za javne potrebe u socijalnoj skrbi u 2013. godini, općinski načelnik donio je 2. siječnja 2013. god.

 

O D L U K U
o jednokratnoj financijskoj pomoći za novorođenu djecu u 2013. god.

članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na dodjelu financijske pomoći za novorođenu djecu na području Općine Popovača, visina novčane pomoći i postupak ostvarivanja prava na pomoći u 2013. god.

članak 2.

Pravo na dodjelu jednokratne financijske pomoći za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti roditelj- staratelj:
- za dijete rođeno od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013. god.
- roditelj koji je državljanin Republike Hrvatske,
- da jedan od roditelja ima najmanje dvije godine neprekidno prijavljeno prebivalište na području Općine Popovača.

članak 3.

U 2013. god visina jednokratne financijske pomoći iznosi 1.000,00 kn za prvo dijete, a za svako sljedeće po 1.000,00 kn više.

članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne financijske pomoći roditelji podnose Upravnom odjelu za proračun i opću upravu (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) na posebnom obrascu.
Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta, a uz isti se prilažu sljedeći dokumenti:

- preslika domovnice ili osobne iskaznice za roditelje,
- uvjerenje o prebivalištu za roditelje,
- preslika vjenčanog lista (ako su roditelji vjenčani)
- rodni list za novorođeno dijete,
- rodni list za prethodno rođenu djecu (ako ih ima)
- preslika tekućeg računa ili štedne knjižice roditelja.

članak 5.

Nakon provedenog postupka Upravni odjel izdat će rješenje o odobrenju za isplatu jednokratne financijske pomoći za novorođeno dijete, a isto se dostavlja roditeljima i Službi za proračun i financije.

članak 6.

Isplata sredstava za novorođenu djecu vršit će se jednokratno u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva na tekući račun, štednu knjižicu ili poštanskom uputnicom na ime podnosioca zahtjeva.

članak 7.

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Popovača za 2013. god, u Programu javnih poreba u socijalnoj skrbi.

članak 8.

Ova Odluka primjenjivat će se od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013. god.

članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta od 2. siječnja 2012. ("Službene novine Općine Popovača" broj: 1/12.)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK

 

Općinski načelnik

Josip Mišković, v.r.

Klasa: 010-06/13-01/ 1
Urbroj: 2176/16 –01-13-1
Popovača, 2. siječnja 2013.

 

Zahtjev za isplatu jednokratne financijske pomoći za novorođenu djecu 2013.