kolegij vGradonačelnik je na sastanku kolegija Ureda gradonačelnika donio Odluku o financijskoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2018. godini.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK

Na temelju čl. 117. st. 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" 157/13, 152/14, 99/15, 52/16), čl. 24. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Popovače ("Službene novine Grada Popovače" 7/14), članka 36. Statuta Grada Popovače ("Službene novine" Grada Popovače broj: 6/15-pročišćeni tekst), a sukladno planiranim sredstvima za javne potrebe u socijalnoj skrbi u 2018. godini, gradonačelnik Grada Popovače donio je dana 16. siječnja 2018. god.

O D L U K U
o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2018. god.

članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, visina novčane pomoći i postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođenu djecu s područja Grada Popovače rođene u 2018. godini.

članak 2.

Pravo na novčanu pomoć za dijete rođeno u periodu od 01.01.2018.-31.12.2018.g. može ostvariti i koristiti jedan od roditelja ili posvojitelj djeteta koji:
- ima prebivalište na području Grada Popovače i to neprekidno najmanje dvije godine prije rođenja djeteta za koje traži novčanu pomoć
- državljanin je Republike Hrvatske

članak 3.

Visina jednokratne novčane pomoći u 2018.g. iznosi 1.000,00 kn za prvo dijete, te dodatnih 1.000,00 kn za svako sljedeće dijete.
Visina pomoći ovisi o broju malodobne djece koja s podnositeljem žive u zajedničkom kućanstvu, a u slućaju razvoda pravo na pomoć ima roditelj kojem je dijete povjereno na čuvanje i odgoj temeljem pravomoćne presude o razvodu braka.

članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći roditelj podnosi Upravnom odjelu za proračun i opću upravu (u daljnjem tekstu :Upravni odjel) na posebnom obrascu.
Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta, a uz isti se prilažu sljedeći dokumenti:
- preslika domovnice ili osobne iskaznice za roditelje
- uvjerenje o prebivalištu za roditelje
- preslika vjenčanog lista (ako su roditelji vjenčani)
- rodni list za novorođeno dijete,
- rodni listovi za prethodno rođenu djecu
- preslika presude o razvodu braka
- preslika rješenja o posvojenju djeteta
- preslika tekućeg računa roditelja.

članak 5.

Nakon provedenog postupka Upravni odjel o podnesenom zahtjevu odlučuje rješenjem koje se dostavlja roditeljima i Službi za proračun i financije.

članak 6.

Isplata sredstava za novorođenu djecu vršit će se jednokratno u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva na tekući račun roditelja.

članak 7.

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su Proračunu Grada Popovače za 2018. god, a prema Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu.

članak 8.

Ova Odluka primjenjivat će se od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. god.

članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka Grada Popovače o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, KLASA:010-06/17-01/11 od 19.01.2017.g. ("Službene novine Grada Popovače" broj: 1/17).

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK

Klasa:010-06/18-01/06                                                 
Urbroj:2176/16-01-18-1
Popovača,16.01.2018.

 

 Gradonačelnik
Josip Mišković