Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća usvojena je Odluka o agrotehničkim mjerama te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Popovača.

Pod agrotehničkim mjerama smatraju se minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, suzbijanje biljnih bolesti i štetočina, korištenje i uništavanje biljnih ostataka, održavanje organske tvari u tlu, održavanje povoljne strukture tla te zaštita od korozije. Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina obuhvaćaju pak održavanje živica i međa, održavanje poljskih puteva, uređivanje i održavanje kanala, sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica te sadnju i održavanje vjetrobranskih pojasa. Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno dužni su provoditi mjere propisane ovom Odlukom radi zaštite tog zemljišta. Oni koji ne poduzmu odgovarajuće agrotehničke mjere odnosno mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina dužni su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje mjera radi provođenja istih na zemljištu u njihovu vlasništvu. Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provode Poljoprivredna inspekcija, Inspekcija zaštite od požara, Državni inspektorat i nadležni poljoprivredni redar. Do popune radnog mjesta poljoprivrednog redara na drugi način, njegove će poslove iz ove Odluke neposredno izvršavati komunalni redar. Nacrt ove Odluke pripremio je općinski Odbor za poljoprivredu.


'Namjera nam je bila da se ovom Odlukom uvede red u primjereno korištenje poljoprivrednih površina, adekvatno iskorištavanje istih, da se spriječi smanjivanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta prenamjenama te odredi nadzor odnosno novčane sankcije za neprovođenje tih mjera. Predviđene sankcije za vlasnike poljoprivrednih zemljišta koji ne poštuju odredbe ove Odluke nisu smo novčane. Općina može na korištenje dodijeliti poljoprivredne površine koje nisu adekvatno održavane drugoj osobi uz klauzulu da ta osoba vlasniku zemljišta plaća naknadu koju procijeni sudski vještak'- obrazložio je predsjednik općinskog odbora za poljoprivredu Robert Zobel.
Vijećnici su u okviru ove sjednice upoznati i s Izvješćem Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Popovača za 2009. godinu, kao i s Poslovnim izvješćima Moslavine d.o.o. te Moslavine Plina d.o.o. za 2009. godinu. Iako je na početku sjednice usvojena dopuna Dnevnog reda koja se odnosila na Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće stručnih službi Općine Popovača koja do 24. rujna mora biti usklađena s novim Zakonom odnosno Vladinom uredbom, o toj se, posljednjoj točki, zbog nepostojanja kvoruma jučer nije glasovalo pa će se ista naći na Dnevnom redu sljedeće sjednice.