31. sjednica Općinskog vijeća sazvana je za petak,  13. veljače u 13 sati u vijećnici sa dnevnim redom :

  1. aktualni sat
  2. usvajanje skraćenog zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća
  3. donošenje Detaljnog plana uređenja poslovno - trgovačkog predjela "Sisačka" Popovača

predlagač : Općinsko poglavarstvo

izvjestitelj : predsjednik Općinskog poglavarstva i predstavnik izrađivača plana

    4. donošenje Odluke o izradi I izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Popovača

predlagač : Općinsko poglavarstvo

izvjestitelj : predsjednik Općinskog poglavarstva i Stručne službe

     5. donošenje Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja - proširenja mjesnog groblja Popovača

predlagač : Općinsko poglavarstvo

izvjestitelj : predsjednik Općinskog poglavarstva i Stručne službe

     6. davanje mišljenja na konačni prijedlog izjmena i dopuna Prostornog plana Sisačko - moslavačke županije

predlagač : Općinsko poglavarstvo

izvjestitelj : predstavnik izrađivača Plana

     7. donošenje Odluke o subvencijama u poljoprivredi za 2009. godinu

predlagač : Općinsko poglavarstvo

izvjestitelj : predsjednik Općinskog poglavarstva i Stručni referent za poljoprivredu

     8. donošenje Odluke o sufinanciranju stručno - znanstvenog projekta embriotransfera

predlagač : Općinsko poglavarstvo

izvjestitelj : predsjednik Općinskog poglavarstva i član poglavarstva zadužen za resor poljoprivrede

     9. donošenje Odluke o razrješenju ravnateljice Knjižnice i čitaonice Popovača

predlagač : Općinsko poglavarstvo

izvjestitelj : predsjednik Općinskog poglavarstva

     10. donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Popovača

predlagač : Općinsko poglavarstvo

izvjestitelj : predsjednik Općinskog poglavarstva

     11. donošenje Odluke o otkupu kčbr. 399/3 za potrebe proširenja groblja Popovača

predlagač : Općinsko poglavarstvo

izvjestitelj : predsjednik Općinskog poglavarstva

     12. donošenje Odluke o prodaji nekretnine kčbr 4838 k.o.o Voloder

predlagač : Općinsko poglavarstvo

izvjestitelj : predsjednik Općinskog poglavarstva

     13. donošenje Odluke o izmjeni člana Nadzornog odbora u Trgovačkom društvu Moslavina d.o.o. Kutina

predlagač : Općinsko poglavarstvo

izvjestitelj : predsjednik Općinskog poglavarstva

     14. donošenje Odluke o prijenosu kapitalnih ulaganja u proširenje Dječjeg vrtića na proračunskog korisnika Dječji vrtić Popovača

predlagač : Općinsko poglavarstvo

izvjestitelj : predsjednik Općinskog poglavarstva

     15. donošenje odluke o autotaksi prijevozu

predlagač : Općinsko poglavarstvo

izvjestitelj : Stručne službe Općine

     16. donošenje Odluke o načinu obavaljanja komunalnih djelatnosti

predlagač : Općinsko poglavarstvo

izvjestitelj : Stručne službe Općine

     17. donošenje Odluke o nabavi fotokopirnog aparata

predlagač : Općinsko poglavarstvo

izvjestitelj : predsjednik Općinskog poglavarstva

     18. izvješće načelnika o preraspodjeli sredstava u Proračunu za 2008. godinu

predlagač : Općinsko poglavarstvo

izvjestitelj : predsjednik Općinskog poglavarstva

     19. donošenje dopune Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naknade vijećnicima, članovima poglavarstva, predsjedniku Vijeća te predsjednicima Mjesnih odbora i radnih tijela Općinskog vijeća i poglavarstva

predlagač : Općinsko poglavarstvo

izvjestitelj : tajnica Općinskog poglavarstva