vrtic-vUpravno vijeće Dječjeg vrtića Popovača raspisuje Natječaj za upis djece u vrtić pedagoške godine 2014./ 2015.

Na temelju članaka 3. i 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine"RH,broj10/97,107/07, 94/13) i članka 4. Pravilnika o prijemu djece u dječji vrtić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Popovača raspisuje

N A T J E Č A J
za upis djece u Dječji vrtić Popovača pedagoške godine 2014./2015.

Natječaj za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2014./2015. otvoren je u vremenu od 5.5. do 16.5.2014. godine. Za prijavu na natječaj roditelj /skrbnik može podnijeti zahtjev za dijete koje će do 1. rujna 2014. godine navršiti jednu godinu života, do zaključno djeteta u godini prije polaska u školu.
Za prijavu na natječaj, roditelj- skrbnik dužan je priložiti:
-zahtjev za upis djeteta u vrtić (obrazac se podiže u tajništvu Vrtića, a dostupan je i na internet adresi www.popovaca.hr)
-presliku izvoda iz matične knjige rođenih za dijete
-potvrdu o prebivalištu djeteta i roditelja ne stariju od 6.mj.
-potvrde o zaposlenju roditelja- skrbnika (ne starije od 30 dana)
-ostalu dokumentaciju radi utvrđivanja prioriteta za upis
Prednost i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi, te Pravilnikom o prijemu djece u Dječji vrtić Popovača.
Prioriteti za upis djece u Dječji vrtić Popovača su:
• djeca roditelja ili skrbnika invalida domovinskog rata
• djeca samohranih roditelja ili skrbnika
• djeca iz obitelji s troje ili više djece predškolske dobi
• djeca u udomiteljskim obiteljima
• djeca koja žive sa oba zaposlena roditelja ili skrbnika
• djeca u godini prije polaska u školu
• djeca s posebnim potrebama, osim djece s težim teškoćama u razvoju,a koje su kategorizirane kao teže prema Državnom pedagoškom standardu (N.N. 63/08)
• djeca iz obitelji teškog zdravstvenog stanja(invaliditet roditelja, drugo dijete s teškoćama u razvoju, teža bolest u obitelji)
• djeca čiji je samo jedan roditelj zaposlen
• djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu
Zahtjevi za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom predaju se svaki dan u natječajnom roku u vremenu od 8.00 do 15.00 sati u tajništvu Vrtića ili šalju poštom preporučeno.
Komisija za prijem djece ima pravo provjere svih činjenica navedenih u zahtjevu za upis djeteta, kao i u dokumentaciji u prilogu.
Rezultati upisa objavljuju se na oglasnoj ploči Vrtića po završnom natječajnom postupku, najkasnije do 30. lipnja 2014. godine te na web stranici www.vrtic-popovaca.hr

Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Popovača