Na temelju članka 11. Zakona o udrugama('Narodne novine' 88/01 i 11/02), Skupština liječenih alkoholičara 'Naftaplin' održana 4.prosinca 2006.godine donijela je

 

STATUT
KLUBA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA 'NAFTAPLIN'
POPOVAČA

I.
OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja kluba; o zastupanju; ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku te postupkom s imovinom u slučaju prestanka udruge.

Članak 2.

Naziv kluba je: Klub Liječenih Alkoholičara 'Naftaplin' Popovača
Skraćeni naziv kluba je : KLA, Naftaplin
Sjedište kluba je : Popovača, Trg grofova Erdödyja 17
Klub djeluje na području Općine Popovača.

Članak 3.

Klub liječenih alkoholičara 'Naftaplin' Popovača je udruga dobrovoljno udruženih građana liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji te stručnih djelatnika, registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
KLA-Naftaplin Popovača je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Klub ima pečat.
Pečat kluba je okruglog oblika na kojemu je upisan pun naziv i to 'Klub Liječenih Alkoholičara Naftaplin Popovača'

Članak 5.

Klub zastupaju: Predsjednik i tajnik.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

II.
CILJEVI I DJELATNOST KLUBA

Članak 6.

Klub je osnovan u cilju pojedinačnog i obiteljskog nastavka liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji u skladu s općim društvenim interesima.

Članak 7.

Djelatnosti Kluba ostvaruju se uz rad ili nadzor stručnog djelatnika i sastoji se u sljedećem:
-nastavak liječenja, rehabilitacija i resocijalizacija alkoholičara i njihovih obitelji
-pomoć članovima da putem grupne obiteljske terapije što dulje apstiniraju i izmijene način ponašanja
-djelovanje članstva u cilju da se u obiteljima liječenih alkoholičara što prije uspostave skladni odnosi koji su bili narušeni alkoholizmom
-razvijanje principa samopomoći i uzajamne pomoći članova i njihovih obitelji u cilju što dulje apstinencije
-provođenje što šire i stalne edukacije svih članova i njihovih obitelji s ciljem da se što više upoznaju sa vlastitom bolešću i načinima njenog liječenja
-pomaganje članovima koji imaju poteškoća u liječenju a posebno u slučaju recidiva te pronalaženja načina za uspješnu pomoć kroz prijateljske posjete obiteljima da bi se liječenje nastavilo
-pripremanje liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji za društvenu, radnu i drugu rehabilitaciju
-stvaranje i stalno produbljivanje što ugodnije prijateljske atmosfere trijeznog druženja u terapijskoj zajednici Kluba
-poticanje kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti koje će olakšati i učvrstiti apstinenciju članova.

Članak 8.

Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom te:
-pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događanjima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
-putem sredstava javnog priopćavanja.

III.
ČLANSTVO U KLUBU

Članak 9.

Članom Kluba može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske.

Članak 10.

Članom Kluba se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik Kluba.

Članak 11.

Predsjedništvo određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Članak 12.

Prava članova su:
-da neposredno ili putem predstavnika sudjeluju i odlučuju u tijelima udruge ili zajednice udruga
-da biraju i budu birani u sva tijela udruge ili zajednice udruga
-da traže pomoć od članova stručnih djelatnika i članova udruge kad im je pomoć potrebna
-da dobiju diplomu/priznanje za 1,2,3,4,5,10,15, 20 godina uspješne apstinencije i aktivnog rada u udruzi.

Članak 13.

Obaveze članova su:

-da redovito prisustvuju sastancima Kluba zajedno sa članovima obitelji
-da aktivnim radom ostvaruju ciljeve i djelatnosti Kluba
-da svladavaju osnovna znanja a zatim neprestano usavršavaju i proširuju ista, a koja se odnose na alkoholizam
-da se uključuju u prijateljske posjete obiteljima članova Kluba
-da pružaju svakovrsnu pomoć jedni drugima u očuvanju apstinencije
-da plaćaju članarinu redovito i na vrijeme

Članak 14.

Članstvo u Klubu prestaje:

-dragovoljnim istupom
-neplaćanjem članarine
-isključenjem

Članak 15.

Član Kluba može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Kluba ili prouzroči ozbiljnu štetu Klubu i njegovom članstvu.
Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo Kluba.
Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.

Članak 16.

U ostvarivanju svojih ciljeva Klub surađuje sa stručnim ustanovama, klinikama, bolnicama i drugim udrugama koje se bave liječenjem alkoholizma, te se može udruživati u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

IV.

TIJELA KLUBA

Članak 17.

Tijela Kluba su:
-Skupština
-Predsjedništvo
-Nadzorni odbor

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.
Skupštinu sačinjavaju svi članovi Kluba.

Članak 19.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo Kluba na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red skupštine te dan i mjesto održavanja skupštine.
Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Kluba ili Nadzorni odbor Kluba. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjedništvo ne sazove sajednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i datum održavanja sjednice)

Članak 20.

Skupštini predsjedava predsjednik kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik.
U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Kluba, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se Zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 22.

Skupština Kluba:
-utvrđuje politiku razvitka Kluba
-donosi i mijenja Statut Kluba
-donosi Financijski plan i završni račun
-donosi i mijenja Program rada
-donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba
-bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva i Nadzornog odbora
-bira i razrješuje predsjednika, dopredsjednika i tajnika Kluba
-bira predstavnike u Zajednicu udruga
-razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba
-daje smjernice za rad Kluba
-osniva i imenuije odbore, komisije i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke
-odlučuje o žalbama članova protiv odluka Stegovne komisije
-odlučuje o prestanku rada Kluba
-obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom

 

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja predsjedništvo Kluba.

Članak 24.

Predsjedništvo čini pet članova i to: predsjednik, dopredsjednik, tajnik, blagajnik i terapeut (stručni djelatnik) Kluba.
Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Kluba saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva.

Članak 25.

Predsjedništvo:
-saziva Skupštinu Kluba
-utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
-utvrđuje prijedloge Programa djelatnosti i Planove rada
-brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi Skupštine Kluba
-upravlja imovinom Kluba
-podnosi izvješća o radu Skupštini Kluba
-imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke
-obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba

Članak 26.

Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Kluba.
Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva.
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 27.

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.
Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine.

NADZORNI ODBOR

Članak 28.

Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom.
O svom nalazu i mišljenju obaviještava Skupštinu Kluba i organ čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Kluba u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Kluba.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba.

Članak 29.

Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih je jedan obavezno terapeut.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK KLUBA

Članak 30.

Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od četiri godine. Predsjednik Kluba je ujedno i predsjednik Predsjedništva.
Predsjednik:
-zastupa Klub
-pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Kluba
-brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela
-rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva
-obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom

Predsjednik Kluba podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Kluba
U odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik.
Dopredsjednika Kluba bira Skupština na mandat od četiri godine.

TAJNIK KLUBA

Članak 31.

Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Klubu.
Tajnik vodi registar članova.

Članak 32.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Skupština ili Predsjedništvo mogu osnovati stalne ili povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili drugih radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme na koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V.
IMOVINA KLUBA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 33.

Imovinu Kluba čine:
-novčana sredstva
-pokretne stvari
-nekretnine
-prava i obveze Kluba

Članak 34.

Klub stječe imovinu od:
-članarine
-dobrovoljnih priloga i darova
-dotacija iz proračuna
-iz drugih izvora u skladu sa zakonom

Članak 35.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI.
PRESTANAK RADA KLUBA

Članak 36.

Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada Kluba imovina će pripasti Općini Popovača.
U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku rada djelovanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

VII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene rasprave.

Članak 38.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.
Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo Kluba.


U Popovači 21.studenog 2006.

Predsjednik Kluba
Ivan Franković

Tajnik Kluba
Marijan Matušin