Početna Odluke iz komunalnog područja Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
Petak, 11 Veljača 2011 14:08

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (NN RH 153/09), članka 59. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva /NN 153/09,) te članka 17. Statuta
Općine Popovača (Službene novine Općine Popovača broj 4/2009.), Općinsko vijeće Općine Popovača na 21. sjednici, održanoj 27. siječnja 2011., donijelo
sljedeću


O D L U K U

 


o priključenju na komunalne vodne građevine

 

Članak 1.
I. OPĆE ODREDBE
Ovom Odlukom utvrđuje se :
- postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine,
- obveza priključenja,
- rokovi za priključenje,
- naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje,
- prekršajne odredbe

Članak 2.
Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se :
1. građevine za javnu vodoopskrbu
2. građevine za javnu odvodnju
Vodne usluge su :
1. usluge javne vodoopskrbe,
2. usluge javne odvodnje.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 3.
Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi na području Općine Popovača, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada je takav sustav izgrađen u naselju  odnosno dijelu
1
naselja u kojem se nalazi građevina odnosno druga nekretnina odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno ovoj odluci o  priključenju. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu  građevinu za javnu vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali se pritom ne mogu obvezati na takvo priključenje.

 

Članak 4.
Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u sljedećim  rokovima:
- novoizgrađena građevina u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije uporabe građevine,
- postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 6 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe odnosno sustava javne odvodnje,
- postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne  vodne građevine najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od stupanja na snagu ove odluke.
Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u roku iz  rethodnog stavka, na prijedlog isporučitelja vodnih usluga, Upravni odjel za komunalni sustav I prostorno planiranje donijeti će rješenje o obvezi  priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno nekretnine. Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih podataka o  vlasniku građevine i građevini, sadrži i odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad isporučitelju vodnih usluga da izvede  priključak na teret vlasnika odnosno drugog zakonitog posjednika građevine, rok plaćanja troškova priključenja, te mogućnost prisilne naplate u slučaju  kada vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne želi snositi troškove izgradnje priključka.

 

Članak 5.
Vlasnici nekretnina ili drugi zakonitii posjednici nekretnina ne moraju se priključiti na komunalne vodoopskrbne građevine ako su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu u skladu s odredbama Zakona o vodama.

 

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 6.
Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine.
Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga Mosalvini d.o.o. Kutina, Zagrebačka 1.
Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije uporabe građevine.

 

Članak 7.
Uz zahtjev za priključenje prilaže se :
1. preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe odnosno odvodnje sa skicom priključka,
2. Izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljišnu česticu na kojoj se građevina nalazi ili se na njoj planira graditi,
3. dokaz da se građevina namjerava graditi ili dokaz da se građevina smatra postojećom prema posebnom propisu ( građevinska dozvola, potvrda Ureda za katastar kojom se potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, nalaz vještaka ili drugi dokaz kojim se dokazuje da je građevina
izgrađena prije 15. veljače 1968. godine).
Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu odnosno korisništvu nad zemljištem i preslika katastarskog plana.

Članak 8.
Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak za izdavanje suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje odluku o dozvoli
priključenja ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti. Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje
će se odbiti. Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 9.
Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka.  Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u  smislu stavka 1. ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti.
Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi plaćanja naknade za priključenje. Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na znanje Općini Popovača.

Članak 10.
Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ili dokaza legalnosti iz članka 8. stavak. 1. točke 3. Odluke ne smiju se priključiti na komunalne vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu.

Članak 11.
Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja  se priključuje.

Članak 12.
Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga zaključiti ugovor o izgradnji priključka. Ugovor o izgradnji  priključka obvezno sadrži : naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te  odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.

Članak 13.
Na traženje vlasnika ili investitora građevine dopustiti će se da on sam izvede iskop I zatrpavanje koji su potrebni za priključenje građevine, ako bi mu to smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga i uz prethodnu suglasnost Županijske uprave za ceste odnosno Hrvatskih cesta, ako se radovi izvode na cestama koje su u  njihovom vlasništvu.

 

IV. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 14.
Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine
utvrđuje isporučitelj vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički
uvjeti isporuke vodnih usluga.

 

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 15.
Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine dužan je platiti naknadu za priključenje.

Članak 16.
Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna Općine Popovača. Prihodi od naknade za priključenje koriste se isključivo za gradnju odnosno financiranje radnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Popovača.

Članak 17.
Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o obračunu koje donosi Upravni odjel za komunalno gospodarstvo I prostorno planiranje Općine Popovača za svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, garaža, poslovni prostor i sl.), a na temelju pismenog zahtjeva vlasnika građevine odnosno druge nekretnine. Uz zahtjev je potrebito priložiti dokumentaciju iz članka 8. ove odluke i suglasnost isporučitelja vodnih usluga.

Članak 18.
Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja zahtjeva za priključenje prije sklapanja ugovora o izgradnji priključka uputiti u Općinu Popovača radi  plaćanja naknade za priključenje i ne smije početi s radovima na priključenju prije nego li mu podnositelj zahtjeva za priključenje predoči suglasnost o  pravu priključka na vodne građevine.
Isporučitelj vodnih usluga dužan je nadležnom tijelu Općine Popovača dosatviti suglasnost o priključenju prije izdavanja rješenja o obračunu naknade za
priključenje.
1. Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu

Članak 19.
Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu utvrđuje se u iznosu : ..................................................................2.000,00 kn za svaki   posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, garaža, poslovni prostor i sl.).
2. Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu odvodnju
Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu odvodnju utvrđuje
se u iznosu od: .................................2.000,00 kn
za svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan,
garaža, poslovni prostor i sl.).
3. Visina naknade za priključenje za indutrijske I poslovne građevine na
vodne građevine za javnu vodoopskrbu utvrđuje se u iznosu:
* vodomjer DN 15, DN 20 i DN 25 2.000,00 kn
* vodomjer DN 32 DN 40 i DN 50 4.000,00 kn
* vodomjer DN 50 DN 65 i DN 80 10.000,00 kn
* vodomjer DN 100 DN 150 i DN 200 20.000,00 kn
4. Visina naknade za priključenje za indutrijske I poslovne građevine na
vodne građevine za javnu odvodnju utvrđuje se u iznosu:
* vodomjer DN 15, DN 20 i DN 25 2.000,00 kn
* vodomjer DN 32 DN 40 i DN 50 4.000,00 kn
* vodomjer DN 50 DN 65 i DN 80 10.000,00 kn
* vodomjer DN 100 DN 150 I DN 200 20.000,00 kn
5. Način plaćanja naknade za priključenje

Članak 20.
Naknada za priključenje građevine na vodne građevine može se uplaćivati obročno i to:
- Odijednom ili u šest obroka.
- Ukoliko se naknada plaća u jednom obroku ostaje u istom iznosu, za  plaćanje u šest obroka naknada se uvećava za 10 % za pojedinačni priključak. Obročno plaćanje odobriti će se pod uvjetom da se kao sredstvo osiguranja plaćanja dostavi bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika.

Članak 21.
Suglasnost na priključak na vodne građevine može se izdati nakon uplate 1. obroka uz dostavu sredstva osiguranja palaćanja iz čl. 21. ove odluke. 4. Oslobođenje od plaćanja naknade za priključenje

Članak 22.
Općinski načelnik može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnike građevine ili investitore koji grade građevine od  zajedničkog odnosno općeg interesa za Općinu Popovača, kao što su društveni i vatrogasni domovi, crkve, groblja, športske dvorane, škole, bolnice i  slično te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Popovača.

Članak 23.
Korisnici pomoći za uzdržavanje kao i građani koji ispunjavaju uvjete iz Odluke o socijalnoj skrbi temeljem pojedinačnih zahtjeva uz priloge kojima  dokazuju socijalni status mogu biti oslobođeni plaćanja naknade za priključak na komunalne vodne građevine za individualnu stambenu jedinicu.

Članak 24.
Od naknade za priključenje na komunalne vodne građevine oslobađaju se osobe koje u smislu odredbi članka 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja  iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita , a na temelju odluke općinskog načelnika.

VI. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 25.
U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena planom gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih  usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima  utvrđenim ugovorom sklopljenim s Općinom Popovača. Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun Općine Popovača, a rok povrata sredstava ne  može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE NADZOR

Članak 26.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u rokovima određenim člankom 5. ove Odluke,
2. samovoljno priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje,
3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga,
4. onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu vodomjera u cilju baždarenja, te pregled instalacije potrošača u cilju  utvrđivanja njezine tehničke ispravnosti. Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini  rekršaj iz stavka 1. ovoj članka. Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja  drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička  osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
5. Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja Upravni djel za komunalni sustav I prostorno planiranje Opčine Popovača, isporučitelj vodnih usluga i  komunalno redarstvo Općine Popovača.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu , te visinu I način plaćanja naknade na području Općine Popovača (Službene novine Općine Popovača broj 1/2005)I 1/2007).

Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom novinama Općine Popovača.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/10-01/21
UR. BROJ: 2176/16-01-11-5

Popovača, 27. siječnja 2011.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Popovača
Ivan Pasanec, v.r.

 
 
Btn_srgp

Btn_izbori_VMO_2019


Btn_smz

Btn_LAG

Poštovani posjetitelji dobrodošli! Službene stranice Grada Popovača optimizirane su za novije generacije internet preglednika poput: Internet Explorera 8, Firefoxa 3.5. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 6 ili 7, svakako nadogradite svoj preglednik. Na taj način osigurati ćete pravilno prikazivanje ove internet stranice, te iskorištavanje svih njenih mogućnosti.