Općina Popovača objavljuje javni natječaj za održavanje javnih površina i groblja na području Općine Popovača

Općina Popovača objavljuje javni natječaj za održavanje javnih površina i groblja na području Općine Popovača

Općina Popovača objavljuje Javni natječaj za održavanje javne rasvjete na području Općine.

U tijeku je otvoreni postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Popovača. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 4,5 milijuna kuna, od čega 1,6 milijuna osigurava Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Općinsko poglavarstvo je raspisalo natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje i uređenje javnih zelenih površina i groblja na području Općine Popovača. U nastavku je tekst natječaja.

Na temelju Odluke o poticajima u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2009. godinu, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu poticaja u poljoprivredi u

Sisačko-moslavačkoj županiji za 2009. godinu

više na : http://www.smz.hr/images/stories/poljoprivreda/09/poticaji_natjecaj.pdf

Na temelju Odluke o poticajima u stočarstvu u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2009.godinu, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu poticaja u stočarstvu u

Sisačko-moslavačkoj županiji za 2009. godinu

više na stranicama : http://www.smz.hr/images/stories/poljoprivreda/09/poticajist_natjecaj.pdf

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

            OPĆINA POPOVAČA

      OPĆINSKO POGLAVARSTVO

                                                                                      O B J A V L J U J E

                                                                                            JAVNI POZIV

za subvencije u poljoprivredi u 2009. god.