opcinaGrad Popovača objavljuje Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u UO za komunalni sustav i prostorno planiranje.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I OPĆU UPRAVU
KLASA: 112-01/20-01/01
URBROJ: 2176/16-03/1-20-1
Popovača, 13. veljače 2020. g.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19- u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za proračun i opću upravu raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika

U Upravni odjel Grada Popovače za komunalni sustav i prostorno planiranje:

jednog vježbenika – magistar struke ili stručni specijalist građevinskog/arhitektonskog smjera radi obavljanja vježbeničkog staža na radnom mjestu: viši stručni suradnik za gradnju, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci).

Opći uvjeti za prijam u službu:

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti za prijam u službu:

- Stručna sprema:VSS-magistar struke ili stručni specijalist građevinskog ili arhitektonskog smjera

- bez radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž

- poznavanje rada na računalu

- važeća vozačka dozvola za upravljanje vozilom B kategorije

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis

- dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

- dokaz o radnom iskustvu: kandidat koji nema radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke dužan je priložiti dokumente navedene u točki a), a kandidat koji ima radno iskustvo kraće od vremena propisanog za vježbenički staž dužan je priložiti dokumente navedene u točkama a) i b):

a) ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava

b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu ili potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz čl. 15. ZSN - ne starije od 3 mjeseca od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava

- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (ne treba ovjeravati) kojom potvrđuje da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

- dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, svjedodžba i sl.) ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu, koju ne treba ovjeravati

- dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije ( preslika vozačke dozvole).

Uvjet magistra, odnosno stručnog specijalista ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu arhitektonske, građevinske struke.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu, potrebno je uz diplomu priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nadležne institucije u RH.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe javnog natječaja. Kandidati prijavom na javni natječaj pristaju da Grad Popovača, kao voditelj obrade, podatke prikupljene na

temelju ovog oglasa obrađuje u obimu i u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a po obavijesti o izboru, prije donošenja rješenja o prijmu u službu, izabrani kandidat će dostaviti izvornik ili ovjereni preslik isprava.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i dostavlja joj se obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je obavijest dostavljena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog pravnog područja provjere na pisanom testiranju.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Popovača, Trg Grofova Erdodyja 5, 44317 Popovača, s naznakom: "Natječaj za prijam u službu vježbenika- ne otvarati", preporučeno poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Popovače.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objaviti će se na službenoj web-stranici Grada Popovače: www.popovaca.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objaviti će se na web-stranici Grada Popovače i na oglasnoj ploči Grada Popovače najmanje pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

 

PROČELNICA:
Ivona Pušić

OPIS POSLOVA- VJEŽBENIK/ Savjetnik za gradnju