opcinaGrad Popovača objavljuje Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u sklopu Doma kulture u Popovači.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
GRADONAČELNIK
KLASA: 010-06/20-01/09
URBROJ: 2176/16-01-20-2
Popovača, 6.2.2020.

Temeljem Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na području Grada Popovače, gradonačelnik dana 6.2.2020.godine raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za zakup poslovnog prostora
u sklopu Doma kulture u Popovači

Članak 1.

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP :

1. poslovni prostor u sklopu Doma kulture u Popovači, Trg grofova Erdodyja 9.
- površine cca 25 m2, koji čini prostor kuhinje na katu zajedno s opremom (štednjak, frižider, sudoperi), s pravom korištenja toaleta,
- prostor se daje u zakup s namjenom: ugostiteljska djelatnost
- prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju,
- rok na koji se prostor daje u zakup: 2 godine;
- početna mjesečna zakupnina: 500,00 kuna.

Članak 2.


Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koje uplate jamčevinu u vrijednosti početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor za koji se natječu (500,00 kn) i to na žiro-račun Grada Popovače HR45 2340 00091 8347 0000 2 s pozivom na broj: 68 7781-OIB i koje nemaju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
Uplaćena jamčevina se vraća natjecateljima koji ne uspiju u natječaju u roku 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg natjecatelja, dok se odabranom natjecatelju uračunava u zakupninu. Odustalim natjecateljima jamčevina se zadržava kao odustatnina.

Članak 3.


Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Prvenstveno pravo na odabir ponuditelja poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 4.


Poslovni prostori mora se u funkciju stavit u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora.
Mjesečna zakupnina plaća se unaprijed najkasnije do desetog dana u mjesecu za tekući mjesec.
Režijski troškovi uključeni su u cijenu zakupnine.
Međusobna prava i obveze između zakupodavatelja i zakupoprimca regulirat će se Ugovorom o zakupu, koji mora biti solemniziran po javnom bilježniku.
Grad Popovača zadržava pravo korištenja zakupljenog prostora za eventualne potrebe Grada uz prethodnu najavu i dogovor sa zakupoprimcem.

 

Članak 5.


Ponuda obvezno mora sadržavati:
- podatke o ponuditelju: ime i prezime ili naziv, adresa prebivališta ili sjedišta, OIB,
- ponuđenu cijenu mjesečne zakupnine;
- naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;
- dokaz o uplati jamčevine;
- dokaz da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora;
- preslika osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno obrtnice ili izvoda iz sudskog registra za pravne osobe.
- potvrdu Porezne uprave o ne postojanju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja;
- potvrdu Grada Popovače o ne dugovanju po bilo kom osnovu
- dokaz o prvenstvu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – potvrda nadležnog ureda.

Članak 6.


Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama – preporučeno poštom ili neposrednom predajom u urudžbenom zapisniku, sa naznakom „za natječaj za zakup poslovnog prostora u Domu kulture Popovača- ne otvaraj“, na adresu: Grad Popovača, Trg grofova Erdodyja 5, 44317 Popovača, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Popovače i službenoj web stranici Grada: www.popovaca.hr, odnosno zaključno do 14.2.2020.

Članak 7.


Zainteresirani natjecatelji tijekom otvorenog natječaja mogu uz nazočnost ovlaštene osobe zakupodavca izvršiti uvid u poslovni prostor za koji se natječe uz prethodnu najavu osobno ili na tel. 044/679-750 (Grad Popovača), svakim radnim danom od 7,00 do 15,00, te zatražiti dodatna pojašnjenja u svezi natječaja.

Članak 8.


Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za provedbu natječaja 17.2.2020. u 14,00 sati.
Odluku o davanju u zakup donosi Gradonačelnik u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Gradonačelnik zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

 

GRADONAČELNIK
Josip Mišković