grb opcineTuristička zajednica Grada Popovače objavljuje Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu potpora iz Programa rada ''Potpore manifestacijama'' u 2017. godini.

 

 

 

Na temelju Plana i programa rada Turističke zajednice Grada Popovače za 2017. god., u cilju poticanja razvoja turizma i povećanja prihoda od turističkog prometa, predsjednik Turističke zajednice objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
za kandidiranje projekata za dodjelu potpora iz Programa rada ¨Potpore manifestacijama"
u 2017. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Popovače (TZG Popovača) za događanja na području grada Popovače koja su motiv dolaska turista i posjetitelja u Grad Popovaču, te koja doprinose slijedećim ciljevima:
- unapređenje i obogaćivanje turističkog proizvoda,
- povećanje ugostiteljskog i drugog turističkog prometa,
- stvaranje prepoznatljivog imidža turizma Popovače i Moslavine.

II. NAMJENA SREDSTAVA POTPORE
Sredstva potpore odobravati će se za organizaciju i realizaciju događanja/manifestacija slijedećeg karaktera: zabavne, kulturne, sportske, tradicijske, eno-gastronomske.
Sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti jedino i isključivo za događanja koja se održavaju u 2017. godini, za sufinanciranje troškova potrebnih za neposrednu realizaciju događanja (trošak promidžbe, najam opreme, nabava potrošnog materijala, najam prostora i prijevoznih sredstava, honorara smještaja izvođača, usluge zaštite i druge troškove dozvoljene po mišljenju TZG Popovače).

III. KORISNICI SREDSTAVA
Za sredstva potpore mogu se kandidirati slijedeći Organizatori:
- neprofitne organizacije (udruge, KUD-ovi i sl.)

Za organizaciju istog događanja može se kandidirati samo jedan organizator, ako ih je više, potporu može dobiti samo jedan.

IV. POTPORA SE NEĆE ODOBRITI
- organizatorima koji su financijski dužnici prema državi
- organizatorima koji nisu izvršili obveze prema TZG Popovača ili su nenamjenski trošili sredstva potpore i koji nisu podnijeli izvješća i obračune za dodijeljene potpore.
- manifestacijama, odnosno događanjima koji su uvršteni u Financijski plan TZG Popovača za 2017.

V. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI
1. Propisani obrazac za dodjelu potpora,
2. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj s osnova poreza, doprinosa i drugih obveza (ne starija od 30 dana od dana objave ovog natječaja).

VI. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE POTPORA
KRITERIJ:
1. doprinos razvoju turističke ponude grada i regije 0-20 bodova
(proširenje ponude, lokacija događanja, suradnja s lokalnom
zajednicom, valoriziranje prirodne i kulturne baštine, povećanje
broja dolazaka i noćenja gostiju, poboljšanje imidža grada i
regije)
2. sadržaj i kvaliteta događanja 0-20 bodova
(originalnost i kvaliteta sadržaja, broj sudionika, popratna
ponuda, prostor održavanja –otvoreni ili zatvoreni, trajanje
događanja –jedan ili više dana)
3. kontinuitet održavanja 0-10 bodova
- jedna godina
- više godina (tradicionalno)
4. odnos ulaganja organizatora, grada ili općine i TZG Popovača 0-10 bodova
5. oglašavanje i medijska pokrivenost 0-10 bodova
- područje grada Popovače
- šire područje
- radio
- tv

VII. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORA
Pristigle kandidature ocjenjivati će Povjerenstvo koje će svojom odlukom imenovati Predsjednik turističke zajednice - Gradonačelnik Grada Popovače.
Zadaće Povjerenstva su: obrada, ocjena valjanosti, bodovanje sukladno kriterijima iz ovog Natječaja, kao i prijedlog iznosa potpore.
O poduzetim radnjama Povjerenstvo je dužno izraditi zapisnik i pripremiti prijedlog Odluke o odabiru događanja kojima se dodjeljuju potpore. Odluku o dojeli potpora donosi Turističko vijeće.

VIII. ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Javni poziv je otvoren od 26. siječnja 2017. do 06. veljače 2017. godine.
Kandidature pristigle istekom navedenog roka ili s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Kandidature se dostavljaju poštom ili osobno na adresu:
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA POPOVAČE
Trg grofova Erdodyja 5
44317 POPOVAČA
s naznakom - Prijava za potporu projekta

TZG Popovače može od organizatora zatražiti dodatna obrazloženja i dokumente o događanju, a posebno o izvorima i načinu namjenskog utroška sredstava. Potpore će biti isplaćene nakon održane manifestacije i po dostavljenom izvješću.

XI. OBJAVA
Izabrana događanja biti će obavljena na web stranici Grada Popovače : www.popovaca.hr
Dodatne informacije mogu se dobiti putem mail-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., odnosno na tel: 044 652 486

U Popovači, 25.siječnja 2017.

Predsjednik TZG Popovača
Josip Mišković

PRIJAVNICA