subvencije vSlužba za upravljanje imovinom Grada Popovače podsjeća poljoprivrednike da se od 02.11. do 15.11.2016. godine, sukladno Javnom pozivu o isplati subvencije u poljoprivredi za 2016. godinu, zaprimaju zahtjevi za subvenciju sadnje loznih cijepova, za sadnju voćaka, malina i jagoda, subvencija osiguranja, subvencija kalcizacije zemljišta, subvencija okrupnjavanja zemljišta, subvencija ekološke proizvodnje, subvencija analize meda i subvencija postavljanjazaštitnih mreža i subvencije u stočarstvu.

Tekst Javnog poziva i obrasci nalaze se u nastavku:

 

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi na području Grada Popovače u 2016. godini

Obrazac kalcizacije- Analiza tla
Obrazac kalcizacije
Obrazac osiguranja usjeva i nasada
Obrazac subvencije sadnje voćaka
Obrazac subvencije okrupnjavanja posjeda
Obrazac subvencije kapitalnih ulaganja -legalizacija gospodarskih objekata
Obrazac subvencije kapitalnih ulaganja u zaštitne mreže
Obrazac subvencije otkupa vune
Obrazac subvencije osiguranja rasplodnih goveda i svinja
Obrazac subvencije prirodno osjemenjivanje krava
Obrazac subvencije sadnje loznih cijepova
Obrazac subvencije u pčelarstvu- analiza meda
Obrazac subvencije za ekološku proizvodnju
Obrazac subvencije za ishođenje građevinske dozvole