opcinaOpćina Popovača raspisuje Natječaj za najam stana u Donjoj Vlahiničkoj.
Na temelju članka 17. Odluke o davanju u najam stana u vlasništvu Općine Popovača („Službene novine" Općine Popovača br. 7/97) i Odluke općinskog načelnika od 4. ožujka 2013. godine , Općina Popovača raspisuje

 

N A T J E Č A J
za najam stana u Donjoj Vlahiničkoj

A. Stan koji se daje u najam: dvosobni stan neto korisne površine 50 m2, a koji se nalazi u Donjoj Vlahiničkoj (iznad trgovine).

B. Uvjeti natječaja:
Stan se daje u najam na rok od 1 godine, a na natječaj se mogu prijaviti hrvatski državljani koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:
- koji imaju prebivalište na području Općine Popovača
- da podnosioc zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju na području Hrvatske u vlasništvu kuću ili stan, niti koriste stan u položaju zaštićenog najmoprimca

C. Podnositelj prijave na natječaj za davanje stana u najam uz prijavu prilaže sljedeće dokumente:
- presliku domovnice
- uvjerenje o prebivalištu
- vlastitu izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da podnositelj prijave i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu stan, kuću ili drugu imovinu veće vrijednosti na području RH, te da nisu takvu svoju imovinu otuđili u zadnjih 10 god., a niti ne koriste stan u položaju zaštićenog najmoprimca,
- dokaz o visini prihoda za sebe i članove obiteljskog domaćinstva u 2012. god.,
- za osobe koje su sudjelovale u Domovinskom ratu uvjerenje o učešću,
- za osobe koje su invalidi rješenje nadležnog organa o stupnju invalidnosti

D. Rok za podnošenje prijava na natječaj:
1. Rok za prijavu na natječaj za davanje u najam stana je 8 dana od dana objave u „Večernjem listu",
2. Prijave se podnose neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte na adresu Općina Popovača, Trg grofova Erdödyja 5.

E. Rezultati natječaja
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana isteka roka za prijave na natječaj.


OPĆINA POPOVAČA