opcinaOpćinski načelnik objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, športa i ostalih društvenih djelatnosti Općine Popovača za 2013. godinu. Prijavnice se mogu preuzeti u nastavku teksta ili osobno u Općini Popovača.


R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa: 008-01/12-01/77
Urbroj: 2176/16-01-12-1

Popovača, 19. listopada 2012.

Na temelju odredbi članka 23. Zakona o udrugama („Narodne novine" br. 88/01 i 11/02) i članka 35. Statuta Općine Popovača („Službene novine Općine Popovača" br. 4/09), općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, športa i ostalih društvenih djelatnosti Općine Popovača za 2013. godinu

I.

U program javnih potreba u područjima kulture, športa i ostalih društvenih djelatnosti Općine Popovača za 2013. godinu uvrstit će se, u skladu sa Zakonom i ocjenom izvršenja za 2012. godinu djelomično ili u cijelosti svaka ustanova, udruga, društvo ili osoba čija je djelatnost od općeg interesa za Općinu Popovača.
Za sredstva koja se osiguravaju u Proračunu Općine Popovača za 2013. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području Općine Popovača ili obavljaju djelatnost na tom području.

II.

U području KULTURE prijaviti se mogu sljedeći programi:
- redovna djelatnost ustanova, udruga, drugih organizacija i osoba u kulturi,
- izdavanje časopisa i listova u kulturi te knjižničarska djelatnost
- programi glazbene djelatnosti
- akcije i manifestacije likovne i muzejsko-galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva,
- programi zaštite sakralnih objekata i zaštićenih kulturnih dobara
- programi poticanja i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma,
- programi udruga u kulturi
- programi koji promiču kulturu mladih
- investicije za objekte u kulturi.

III.

U području ŠPORTA prijaviti se mogu sljedeći programi:
- poticanje i promicanje športa,
- provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
- djelovanje športskih udruga,
- športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita športaša,
- športsko- rekreacijske aktivnosti građana.

IV.

U području OSTALIH DRUŠTVENIH DJELATNOSTI prijaviti se mogu sljedeći programi:
- redovna djelatnost udruga iz područja socijalne skrbi,
- potpore djeci i mladima,
- briga i skrb o osobama starije životne dobi i invalidnim osobama,
- aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
- programi zaštite i očuvanja zdravlja,
-programi udruga iz područja poljoprivredne djelatnosti
- programi unaprjeđivanja kvalitete življenja i zaštite okoliša.

V.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi.
Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelj je obvazan dostaviti Financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem navodi: podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja predlagatelj osigurava iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlaže da ih osigura Općina Popovača. Iznose svih troškova potrebno je iskazati u tekućim cijenama.

VI.

Predlagatelj može pripremiti više prijedloga programa, no svaki od njih mora se prijaviti na zasebnoj prijavnici.

VII.

Programi se iskazuju pojedinačno u prijavnicama za svako područje zasebno, a prijavnice se mogu preuzeti na službenoj internetskoj stranici Općine Popovača (www.popovaca.hr) ili u prostorijama Općine Popovača.

VIII.

Programi koji budu prihvaćeni sufinancirat će se sukladno raspoloživim mogućnostima Proračuna Općine Popovača.

IX.

Prijedlozi programa pripremljeni na način utvrđen ovim Pozivom dostavljaju se do najkasnije 05. studenog 2012. godine osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu:

OPĆINA POPOVAČA
Upravni odjel za proračun i opću upravu
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača
s naznakom „Program javnih potreba u 2013. godini"

Prijedlozi programa koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se uzeti u razmatranje niti uvrstiti u Program javnih potreba Općine Popovača za 2013. godinu.
Sve ostale informacije dostupne su u Općini Popovača (Trg grofova Erdödyja 5, Popovača) ili na broj telefona 044/ 679 750.

Općinski načelnik
Josip Mišković

Tekst Javnog poziva
Prijavnica programa javnih potreba u području kulture
Prijavnica programa javnih potreba u području športa
Prijavnica programa javnih potreba u području ostalih društvenih djelatnosti