Početna Natječaji i javni pozivi Javni poziv za subvencije u poljoprivredi u 2012.

Najave
Javni poziv za subvencije u poljoprivredi u 2012.
Petak, 15 Lipanj 2012 14:48

kolegij-14-5-mOpćinski načelnik objavljuje Javni poziv za subvencije u poljoprivredi u 2012. godini.

 

 

 

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK

 

Na temelju točke IV Odluke o subvencijama u poljoprivredi u 2012. godini i
članka 35. Satuta Općine Popovača („Službene novine" Općine Popovača br.
4/09), općinski načelnik, na sjednici kolegija održanoj 11.lipnja.2012. godine,
objavljuje

JAVNI POZIV
za subvencije u poljoprivredi u 2012. god.

 

I.

Predmet javnog poziva je dodjela subvencija u poljoprivredi u 2012. godini.

II.

Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s područja Općine Popovača, a koja su upisana u Upisnik OPG u 2012. godini subvencionirat će se slijedeće djelatnosti:

A. STOČARSTVO

A.1. GOVEDARSTVO

A.1.a). subvencija umjetne oplodnje goveda 50.000,00 kn
Iznos subvencije po plodkinji 140,00 kn
Za svaku plotkinju koja je upisana u Upisnik vlasnik godišnje
može dobiti jedan kupon
Uvjeti za ostvarenje subvencije
- da vlasnik plotkinje ima prebivalište na području Općine Popovača
- da je vlasnik plotkinje upisan u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- da nema dugovanja prema Općini Popovača.

OPG-u, koji je uslugu umjetnog osjemenjivanja platio u punom iznosu, Isplata subvencije u iznosu od 140,00 kn po plotkinji vršit će se temeljem računa-faktura izdanih od veterinarskih stanica i ambulanta koje su pružile navedenu uslugu, na ž.r. nositelja.
Za uslugu izvršenu nakon 15.06.2012. veterinarske stanice račun ispostavljaju Općini Popovača, uz koji su priloženi kuponi vlasnika grla koja su oplođena.

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- kopija rješenja o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- preslike stalnog putnog lista za krave, odnosno junice
- preslika registra goveda na gospodarstvu (zelenu knjigu dati na uvid)
- preslika računa za OPG koji je uslugu platio u punom iznosu
- preslika ž.r. za OPG koji je uslugu platio u punom iznosu
- potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

A.2.) sufinanciranje znanstveno-ekonomskih projekata 30.000,00 kn

A.2.a) provođenje embriotransfera u goveda

Općina Popovača sklapa Ugovor o suradnji sa Centrom za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske prema kojem bi Općina Popovača sufinancirala svaki embriotransfer sa 3.000,00 kn po jednom zametku.
Centar za reprodukciju dostavljat će redovita izvješća I fakture Općini Popovača sa točnim popisom vlasnika i plotkinja na kojima je izvršen embriotransfer i sa podacima o kvaliteti embrija.

Uvjeti za ostvarenje subvencije
- da vlasnik plotkinje ima prebivalište na području Općine Popovača
- da je vlasnik plotkinje upisan u Upisnik OPG
- da nema dugovanja prema Općini Popovača.

A.3. PČELARSTVO 45.000,00 kn
Iznos subvencije po košnici do 15,00 kn

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
- ovjerena potvrda Udruge pčelara o broju košnica
- potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača
- potvrda o prebivalištu na području Općine Popovača

Zahtjev za isplatu subvencije podnosi se od 15. 06. do 30. 06.

Povjerenstvo zadržava pravo nasumične provjere stvarnog broja košnica
pojedinih podnositelja zahtjeva.

B. VINOGRADARSTVO, POVRTLARSTVO, CVJEĆARSTVO (083)
B. 1. subvencioniranje sadnje loznih cijepova 40.000,00 kn

Subvencionira se nabava i sadnja dozvoljenih i preporučenih sorti loznih cijepova Ivanićko-voloderskog vinogorja
Iznos subvencije po hektaru zasađenog vinograda iznosi do 10.000,00 kn
uz najmanje 3.000 kom posađenih loznih cijepova po hektaru, a minimalna površina koja se subvencionira je 0,25 ha.
Ukupna subvencija sadnje vinograda odredit će se nakon obrade svih zahtjeva za subvenciju i kontrole na terenu.

Uvjeti za ostvarenje prava na subvenciju su:
- da vlasnik vinograda ima prebivalište na području Općine Popovača ili da ima registriran poljoprivredni obrt sa sjedištem na području Općine Popovača
- da je posadio novih nasada cijepova minimalno 750 kom/0,25 ha
- da je upisan u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- da je Upisan u registar proizvođača grožđa (stari vinogradari)
- da je podmirio obveze prema Općini Popovača

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
- kopija računa i deklaracije za lozne cijepove
- kopija rješenja o upisu u Upisnik OPG ili preslika iskaznice nositelja OPG-a.
- vlasnički, posjedovni list ili ugovor o zakupu na 25 god. za novo posađene površine
- potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača

Zahtjev za isplatu subvencije podnosi se jednom godišnje od 15. 06. do 30. 06. tekuće godine.

B. 2. subvencioniranje proizvodnje povrća i cvijeća
B.2.a). subvencioniranje plasteničke proizvodnje 45.000,00 kn

Iznos subvencije po m2 iznosi do 3,00 kn
a konačan iznos se određuje nakon obrade svih zahtjeva za subvenciju i kontrole na terenu.
Najmanja poticajna površina iznosi 500 m2.

Zahtjevu za isplatu subvencije se prilaže:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- kopija rjšenja o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- račun i deklaracija za sadni materijal ili sjeme
- vlasnički-posjedovni list ili Ugovor o zakupu za zemljište pod plasteničkom proizvodnjom
- potvrda o podmirenju dospjelim obvezama prema Općini Popovača

Zahtjev za isplatu subvenija podnosi se jednom godišnje od 15. 06. do 30. 06. tekuće godine.

B.2.b) subvencioniranje vanjske proizvodnje povrća, krumpira, luka I graha niskog 60.000,00 kn
Iznos subvencije po ha do 3.000,00 kn
a konačan iznos se određuje nakon obrade svih zahtjeva za subvenciju i kontrole na terenu.

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- kopija rješenja o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- deklaracija i račun za sadni materijal ili sjeme
- vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu
- potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Minimalna površina za ostvarenje subvencije je 0,25 ha jedne kulture.

Zahtjevi se podnose jednom godišnje i to od 15. 06. do 30. 06. tekuće godine.

B.2.c) subvencioniranje vanjske proizvodnje cvijeća 10.000,00 kn
Iznos subvencije po ha iznosi do 3.000,00 kn
a konačan iznos se određuje nakon obrade svih zahtjeva za subvenciju i kontrole na terenu.

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- deklaracija i račun za sadni materijal ili sjeme
- nalaz o zdravstvenoj ispravnosti sadnica iz vlastite proizvodnje
- vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu
- potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Minimalna površina za ostvarenje subvencije je 0,25 ha.

Zahtjev za isplatu subvencije podnosi se dva puta godišnje i to:
- od 15. 06. do 30. 06.
- od 01. 09. do 15. 09.

B. 3. subvencioniranje voćarske proizvodnje 40.000,00 kn
B.3. a) sadnje breskve, jabuke, kruške, šljive, višnje i trešnje, kupine, maline I jagode
Iznos subvencije za sadnju bresaka, višanja, trešanja, šljiva i krušaka
po ha u iznosu do 3.000,00 kn
Iznos subvencije za sadnju jabuke po ha do 8.000,00 kn
Minimalna poticajna površina iznosi 0,5 ha jedne kulture.

Iznos subvencije za sadnju kupina, malina i jagoda po ha iznosi do 10.000,00 kn
Minimalna površina za ostvarenje subvencije iznosi 0,25 ha jedne kulture.

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- deklaracija i račun za posađeno voće
- vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika
- potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Zahtjevi se podnose jednom godišnje i to od 1. 09. do 15. 09. tekuće godine.
Povjerenstvo će uvidom na terenu provjeravati istinitost navoda iz zahtjeva.
B.4. Subvencioniranje ekološke proizvodnje 15.000,00 kn ekološka proizvodnja meda po košnici do 15,00 kn
ekološka proizvodnja voća i povrća po hektaru do 1.000,00 kn

Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- dokaz o korištenju ili vlasništvu poljoprivrednog zemljišta (za proizvođače
voća i povrća)
- dokaz da je upisan u Upisnik ekoloških proizvođača iz tekuće godine
- preslika zapisnika nadzorne stanice i potvrdnica o ekološkoj proizvodnji
- uvjerenje o podmirenim obvezama prema Općini Popovača

Zahtjev za isplatu subvenija podnosi se jednom godišnje od 01. 09. do 15. 09.

C. SUBVENCIJE U RATARSTVU (084) 90.000,00 kn
C.1. Subvencioniranje kalcizacije poljoprivrednih površina 60.000,00 kn

Kalcizacija poljoprivrednih površina subvencionira se do 50 % iznosa (bez PDV-a) plaćenog za materijal za kalcizaciju i bez troškova prijevoza.

Kalcizacija se subvencionira do najviše 15.000,00 kn po jednom gospodarstvu.

Uvjeti za ostvarenje subvencije:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- upis u Upisnik OPG-a ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- da je kalcizacija vršena u toku 2012. god
- nalaz ovlaštenog laboratorija kemijske analize tla od 2012. god.
- račun o kupljenom materijalu za kalcizaciju od 2012.

Zahtjevu za isplatu subvencije prilažu se:
- rješenje o upisu u OPG ili preslika iskaznice o upisu
- vlasnički list parcele ili ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika
- nalaz ovlaštenog laboratorija o kemijskoj analizi tla i preporukom za kalcizaciju za površinu na kojoj je provedena kalcizacija
( na nalazu mora biti naveden broj čestice sa koje je uzet uzorak tla)
- račun o kupljenom materijalu za kalcizaciju (original ili ovjerena kopija)
- potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Zahtjev se podnosi od 01. 09. - 15.09, a iznos pojedinačne subvencije ovisi o broju prispjelih zahtjeva.

C. 2. okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta 30.000,00 kn

Subvencija za okrupnjavanje posjeda iznosi po ha do 2.000,00 kn
Uvjeti za ostvarenje subvencije su:
- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području Općine Popovača - da se vrši okrupljavanje posjeda (što znači da se kupuje poljoprivredno zemljište koje graniči sa zemljištem podnosioca zahtjeva)
- da se zemljište kupuje na području Općine Popovača od fizičke osobe
- veličina pojedine kupljene parcele koja se subvencionira ne smije biti veća od 2 ha i mora biti kupljena u vremenu između 15.11.2011 i 15.09.2012.godine.
- za okrupnjenu površinu čestice veću od 2 ha isplaćuje se subvencija do iznosa od 2000,00 kuna

Zahtjevu za isplatu subvencije prilažu se:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- upis u Upisnik OPG-a ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- kupoprodajni Ugovor ovjeren od javnog bilježnika
- kopija katastarskog plana na kojem je vidljiva postojeća i novo kupljena parcela
- vlasnički list za vlastito zemljište koje graniči sa novokupljenim zemljištem
- potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Zahtjevi se podnose jednom godišnje i to od 1. 09. do 15. 09.
Nakon obrade svih pristiglih zahtjeva Povjerenstvo određuje točan iznos subvencije po hektaru kupljenog zemljišta.

D. SUBVENCIJA OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI (096) 110.000,00 kn

D. 1. subvencioniranje osiguranja trajnih nasada i ratarskih usjeva
Subvencionira se osiguranje trajnih nasada (jabuke, kruške, šljive, breskve, trešnje, marelice), vinograda te ratarskih usjeva na površinama većim od 0,5 hektara pojedinaćno po kulturi u omjeru do 20 % uplaćene premije osiguranja
Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- zaključena Polica osiguranja i dokaz o plaćenoj 1. rati premije osiguranja
- vlasnički-posjedovni list ili ugovor o zakupu
- potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Zahtjev za isplatu subvenija podnosi se jednom godišnje od 01. 09. do 15. 09. tekuće godine, a maksimalni iznos subvencije osiguranja iznosi 10.000,00 kn po jednom gospodarstvu.

D. 2. subvencioniranje osiguranja rasplodnih goveda i svinja

Subvencionira se osiguranje goveda u iznosu od 20% uplaćene premije osiguranja.

Uvjet za ostvarenje subvencije:

- prebivalište na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u upisnik OPG-a ili preslika iskaznice o upisu u OPG
- račun o plaćenoj 1. rati premije osiguranja
- polica osiguranja sa ovjerenim popisom svih rasplodnih grla (goveda ili svinje)
- uvjerenje o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača

Zahtjev za isplatu subvenija podnosi se jednom godišnje, od 01. 09. do 15. 09. tekuće godine, a maksimalni iznos subvencije osiguranja iznosi 10.000,00 kn po jednom gospodarstvu.

E. KAPITALNA ULAGANJA U POLJOPRIVREDI 80.000,00 kn
E. 1. subvencioniraju se slijedeća ulaganja:
-postavljanje zaštitnih mreža u voćarstvu I vinogradrstvu
- ulaganja u održivost i modernizaciju farmskih objekata za držanje
mliječnih krava i rasplodnih svinja
-ulaganja u sustav navodnjavanja (bušenje arteških bunara)
-ulaganje u kapacitete za preradu voća, povrća idr.
-ulaganja u kapacitete za sušenje poljop. proizvoda
-ulaganja u mini hladnjače
-subvencije izdavanja građevinske dozvole za objekte za držanje
mliječnih krava i rasplodnih svinja te svinja za tov
Zahtjevu za isplatu subvencije prilaže se:
- dokaz o prebivalištu na području Općine Popovača
- rješenje o upisu u Upisnik OPG ili kopija iskaznice nositelja OPG-a
- vlasnički list za objekte, posjedovni list ili ugovor o zakupu poljop. zemljišta
- račun za kupljenu robu ili uslugu bez PDV-a
- dokaz o psjedovanju min. 25 uvjetnih grla za ulaganja u farmske objekte
- preslika građevinske dozvole (za ulaganja u objekte I ishođenje dozvole)
- potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Popovača.

Zahtjevi se podnose jednom godišnje i to od 01. 09. do 15. 09. tekuće godine..

Prednost pri ostvarivanju subvencija ostvaruju proizvođači koji su ulaganja usmjerili ka očuvanju okoliša i smanjenju zagađenja okoliša ( izgradnja i uređenje gnojišta, iskorištavanje bio-plina, i dr.)

Najveći iznos subvencije po OPG-u je do 10.000,00 kuna po jednom obiteljskom gospodarstvu i ne više od 25 % vrijednosti investicije bez PDV-a.

Povjerenstvo zadržava pravo provjere izvedbe navedenih investicija

E. 5. Ostala kapitalna ulaganja u poljoprivredi

Ukoliko predviđena sredstva za subvencije kapitalnih ulaganja neće biti iskorištena u potpunosti Povjerenstvo može predložiti Uredu načelnika subvencioniranje drugih, kapitalnih ulaganja u poljoprivredi koja nisu navedena u točki E - 1.

III.

Zahtjeve za dodjelu subvencija razmatrat će Povjerenstvo, a Odluku o isplati subvnecija donosi Općinski načelnik.

IV.

Općina Popovača zadržava si pravo nadzora namjenskog korištenja sredstava.

V.

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima za pojedinu vrstu subvencije i u rokovima utvrđenim u Odluci o subvencijama.

VI.

Ukoliko Povjerenstvo utvrdi prijevarne radnje pri podnošenju ili ostvarenju subvencija, podnositelj gubi pravo na podnošenje subvencija narednih pet kalendarskih godina uz uvjet povrata dobivenih sredstava.

VII.

Nepotpuni zahtjevi za subvencije neće se razmatrati.

VIII.

Javni poziv otvoren je do 15. 09. 2012. godine.

KLASA: 010-06/12-01/122
URBROJ: 2176/16-01-12-1
Popovača, 11. lipnja 2012.

Općinski načelnik

Josip Mišković

Obrazac kalcizacije
Obrazac okrupljavanje posjeda
Obrazac povrće i cvijeće
Obrazac subvencije kapitalnih ulaganja
Obrazac subvencije osiguranja rasplodnih goveda i svinja
Obrazac subvencije plasteničke proizvodnje povrća i cvijeća
Obrazac subvencije za nabavu i sadnju loznih cjepova
Obraz subvencije sadnje voća
Obrazac subvencije u pčelarstvu
Obrazac subvencije za ekološku proizvodnju
Obrazac subvencije osiguranja trajnih nasada i ratarskih usjeva

 

Na sjednici kolegija općinskog načelnika održanoj 12. srpnja 2012. godine usvojena je Dopuna Javnog poziva za subvencije u poljoprivredi u 2012. godini.

 
 
Btn_srgp

Btn_izbori_VMO_2019


Btn_smz

Btn_LAG

Poštovani posjetitelji dobrodošli! Službene stranice Grada Popovača optimizirane su za novije generacije internet preglednika poput: Internet Explorera 8, Firefoxa 3.5. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 6 ili 7, svakako nadogradite svoj preglednik. Na taj način osigurati ćete pravilno prikazivanje ove internet stranice, te iskorištavanje svih njenih mogućnosti.