kontaktopcinaOpćina Popovača objavljuje Javni natječaj za prijem u službu namještenika u UO za komunalni sustav i prostorno planiranje- Služba za komunalno gospodarstvo na radno mjesto domara.

 

 

 

Klasa: 010-01/12-01/92
Urbroj: 2176/16-01-12-2 od 22. V. 2012. (1329)

Na temelju članka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08 i 61/11) i odluke općinskog načelnika broj klase: 010-06/12-01/92, urbroj: 2176/16-12-01-1 od 30. travnja 2012., raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u službu namještenika u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje – Služba za komunalno gospodarstvo na radno mjesto:
– domara – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti za prijem u službu:
1. punoljetnost,
2. hrvatsko državljanstvo,
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijem u službu:
1. srednja stručna sprema tehničkog smjera,
2. najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
3. položen stručni ispit za održavanje centralnog grijanja,
4. poznavanje rada na računalu,
5. vozačka dozvola B-kategorije.

Natjecati se mogu kandidati oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijema u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis
– preslik domovnice
– preslik osobne iskaznice
– dokaz o stručnoj spremi(svjedodžba u izvorniku ili ovjeren preslik),
– dokaz o položenome stručnom ispitu za održavanje centralnog grijanja,
– preslik radne knjižice
– izvornik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od tri mjeseca) original ili ovjeren preslik,
– potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Natječajni postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, kojoj mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana nakon objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Popovača, Trg grofova Erdödyja 5, s naznakom: »Prijava na javni natječaj za radno mjesto domara – ne otvarati«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati i osobe koje podnesu takve prijave, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Općina Popovača zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Popovača