zona-misicka-mOpćina Popovača objavljuje Javni natječaj za prodaju triju građevinskih parcela u Gospodarsko- proizvodnoj zoni 'Mišička'.

 

 

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,79/06, 96/06, 141/06, 146/08,38/09, i 153/09), Odluke Općinskog vijeća broj: Klasa: 021-05/11-01/25, Urbroj:2176/16-01-11-4 od 14. srpnja 2011. godine , te Odluke općinskog načelnika od 30. travnja 2012. godine o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju građevinskih parcela, objavljuje se

 

NATJEČAJ
za prodaju građevinskih parcela u
Gospodarsko- proizvodnoj zoni "Mišička" Popovača

I. PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je prodaja neizgrađenih građevinskih parcela u Gospodarsko-proizvodnoj zoni "Mišička" u svrhu izgradnje proizvodno-poslovne namjene sukladno Detaljnom planu uređenja Gospodarsko – proizvodne zone "Mišička" Popovača.

Predmet prodaje su slijedeće građevinske parcele
:
1. k.č.br. 6/5 površine 5977 m2
2. k.č.br. 6/6 „ 6016 m2
3. k.č.br. 6/7 „ 1088 m2 sve k.o. Potok i upisane u z.k.ul.1269.

II. CIJENA GRAĐEVINSKIH PARCELA

Početna cijena građevinskih parcela koje su predmet natječaja iznosi 50,00 kn (pedeset kuna) za 1 m2.

III.JAMČEVINA

Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene građevinske čestice koja je predmet natječaja na žiro račun Proračuna Općine Popovača br. 2340009-1834700002, poziv na broj 68 7757- OIB svrha uplate: „Jamčevina za otvoreni javni natječaj za prodaju građevinskih parcela u Gospodarsko- proizvodnoj zoni Mišička"

Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana otvaranje ponuda, a natjecatelj koji je uspio u natječaju pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine.
Natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena uplaćena jamčevina se uračunava u cijenu zemljišta.

IV. TRAJANJE NATJEČAJA

Javni natječaj je otvoren do prodaje građevinskih parcela koje su predmet prodaje.

V. NATJECATELJI

Natjecati se mogu trgovačka društva, obrtnici i fizičke osobe koji ispunjavaju zakonske uvjete za stjecanje prava vlasništva u Republici Hrvatskoj.

VI. SADRŽAJ PONUDE

Natjecatelji u ponudi – u zatvorenoj kuverti trebaju priložiti slijedeće:
1. naziv, adresu i osnovne podatke o ponuditelju,
2. izvod iz sudskog ili obrtnog registra ne stariji od 30 dana
3. opis dosadašnjeg poslovanja,
4. djelatnost koja se namjerava obavljati u Zoni s osvrtom na mogućnost-zapošljavanja novih radnika,
5. program planiranih ulaganja i planirani broj novozaposlenih radnika,
6. redni broj i oznaku parcele koja se namjerava kupiti,
7. ponuđenu cijenu po 1 m2 zemljišta.
8. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
9. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dugovanja prema dražavnom proračunu

VII. OBVEZE KUPCA

1. Kupac građevinske parcele dužan je u roku od tri godine od kupnje zemljišta ishoditi potvrdu na glavni projekt
2. Kupac je u roku od pet godine od kupnje zemljišta dužan izgraditi poslovnu građevinu.
3. Kupac je u roku od pet godine od kupnje zemljišta dužan staviti poslovnu građevinu u funkciju- započeti djelatnost.
4. Ako kupac ne izgradi objekte i stavi u funkciju sukladno dinamici iz točke 1., 2., i 3. prodavatelj može raskinuti Ugovor bez ikakvog obeštećenja za uloženo uz pridržavanje prava prvokupa i nazadkupa u roku od pet godina po cijeni umanjenoj za 10% od kupoprodajne cijene na ime troškove objave natječja .

Na predmetnoj nekretnini prodavatelj će upisati zabranu otuđenja i opterećenja predmetne nekretnine u korist Općine Popovača na rok od pet godina.

Zabrana otuđenja i opterećenja predmetne nekretnine brisat će se ako kupac izgradi objekt u roku od pet godine od kupnje zemljišta ili ako kupac prije isteka roka od pet godina izgradi poslovnu građevinu i u istoj započne obavljati planiranu djelatnost.

VIII. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA

Najpovoljnijom ponudom za pojedinu građevinsku parcelu smatrat će se prihvatljiva ponuda koja sadrži sve elemente iz točke VI. i VII. ovog natječaja s najviše ponuđenom cijenom po 1 m2.
S odabranim ponuditeljem- kupcem zaključit će se predugovor, a ovjereni i potpisni predugovor kupac je u roku od 15 dana po primitku dužan vratiti prodavatelju, u protivnom će se smatrati da je kupac odustao od kupnje.
Natjecatelj je dužan platiti predmetnu građevinsku parcelu o roku od 15 dana od sklapanja predugovora.
Po izvršenoj uplati zaključit će se kupoprodajni ugovor između prodavatelja i kupca kojim će se urediti zabrana otuđenja i opterećenja nekretnine u korist prodavatelja-Općine Popovača, te upisati prava prvokupa i nazadkupa.

IX.OTVARANJE PONUDA

Prvo otvaranje pristiglih ponuda održati će se 15 dana od dana objave natječaja u Večenjem listu u 14 sati u Vjećnici Općine Popovača, a ako se ne uspiju prodati sve građevinske parcele slijedeće otvaranje ponuda održati će se pod istim uvjetima iz ovog natječaja i na istom mjestu i u isto vrijeme svakog 15 dana u mjesecu (ukoliko je određeni dan neradni, javno otvaranje ponuda odražati će se slijedećeg radnog dana).
Otvranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili opunomoćene osobe ponuditelja.

X. OSTALI UVJETI NATJEČAJA

Ponude se predaju poštom ili osobno na adresu: Općina Popovača, Trg grofova Erdodyja 5.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za kupnju građevinske parcele u gospodarsko-proizvodnoj zoni "Mišička" broj parcele za koju se natječe- ne otvaraj"

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Odluke o odabranim ponuditeljima-kupcima bit će dostavljene ponuđačima u roku od 15 dana od odabira ponude.

Sve informacije vezane za natječaj mogu se dobiti u Stručnim službama Općine osobno ili na tel. radnim danom od 8-16 sati 044 679-750.

OPĆINA POPOVAČA