Početna Natječaji i javni pozivi Natječaj za prodaju građevinskih parcela u Zoni 'Mišička'
Natječaj za prodaju građevinskih parcela u Zoni 'Mišička'
Petak, 02 Prosinac 2011 15:46

kontaktopcinaOpćina Popovača ponovno raspisuje Natječaj za prodaju građevinskih parcela u Zoni "Mišička".

 

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 96/06, i 141/06), Odluke Općinskog vijeća broj: Klasa: 021-05/11-01/25, Urbroj:2176/16-01-11-4 od 14. srpnja 2011. godine i Odluke načelnika od 21. studenog 2011. godine o ponovnom raspisivanju natječaja, Općina Popovača, objavljuje se

 

NATJEČAJ
za prodaju građevinskih parcela u
gospodarsko-proizvodnoj zoni – "Mišička" Popovača

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja neizgrađenih građevinskih parcela u gospodarsko-proizvodnoj zoni Mišička u svrhu izgradnje proizvodno-poslovne namjene sukladno Detaljnom planu uređenja Gospodarsko – proizvodne zone "Mišička" Popovača.

Predmet prodaje su slijedeće građevinske parcele
:
1.k.č.br. 6/5 površine 5977 m2
2.k.č.br. 6/6 „ 6016 m2
3.k.č.br. 6/7 „ 1088 m2

sve upisane u z. k.ul. br. 1269

II. CIJENA GRAĐEVINSKIH PARCELA

Početna cijena građevinskih parcela koje su predmet natječaja iznosi 50,00 kn (pedeset kuna) za 1 m2.

III.JAMČEVINA

Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene građevinske čestice koja je predmet natječaja na žiro račun Proračuna Općine Popovača br. 2340009-1834700002, poziv na broj 68 7757- OIB svrha uplate: „Jamčevina za otvoreni javni natječaj za prodaju građevinskih parcela u gospodarsko-proizvodnoj zoni Mišička"

Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana otvaranje ponuda, a natjecatelj koji je uspio u natječaju pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine.
Natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena uplaćena jamčevina se uračunava u cijenu zemljišta.

IV. TRAJANJE NATJEČAJA

Javni natječaj je otvoren 15 dana od dana objave u Večenjem listu.

V. NATJECATELJI

Natjecati se mogu trgovačka društva, obrtnici i fizičke osobe koji ispunjavaju zakonske uvjete za stjecanje prava vlasništva u Republici Hrvatskoj.

VI. SADRŽAJ PONUDE

Natjecatelji u ponudi – u zatvorenoj kuverti trebaju priložiti slijedeće:
1.naziv, adresu i osnovne podatke o ponuditelju,
2.izvod iz sudskog ili obrtnog registra,
3.opis dosadašnjeg poslovanja,
4.djelatnost koja se namjerava obavljati u Zoni s osvrtom na mogućnost-zapošljavanja novih radnika,
5.program planiranih ulaganja i planirani broj novozaposlenih radnika,
6.redni broj i oznaku parcele koja se namjerava kupiti,
7.ponuđenu cijenu po m2 zemljišta.
8.dokaz o uplaćenoj jamčevini

VII. OBVEZE KUPCA

1.Kupac građevinske parcele dužan je u roku tri godine od kupnje zemljišta ishoditi potvrdu na glavni projekt
2.Kupac je u roku pet godina od kupnje zemljišta dužan izgraditi poslovnu građevinu.
3.Kupac je u roku pet godina od kupnje zemljišta dužan staviti poslovnu građevinu u funkciju- započeti djelatnost.
4. Ako kupac ne izgradi objekte i stavi u funkciju sukladno dinamici iz točke 1., 2., i 3. prodavatelj može raskinuti Ugovor bez ikakvog obeštećenja za uloženo uz pridržavanje prava prvokupa i nazadkupa u roku pet godina po cijeni iz Ugovora o prodaji nekretnine.

Na predmetnoj nekretnini prodavatelj će upisati zabranu otuđenja i opterećenja predmetne nekretnine u korist Općine Popovača na rok pet godina.

Zabrana otuđenja i opterećenja predmetne nekretnine brisat će se ako kupac izgradi objekt u roku od pet godine od kupnje zemljišta ili ako kupac prije isteka roka od pet godina izgradi poslovnu građevinu i u istoj započne obavljati planiranu djelatnost.

VIII. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA

Najpovoljnijom ponudom za pojedinu građevinsku parcelu smatrat će se prihvatljiva ponuda koja sadrži sve elemente iz točke VII. ovog natječaja s najviše ponuđenom cijenom po 1 m2.
S odabranim ponuditeljem-kupcem zaključit će se predugovor, a ovjereni i potpisni predugovor kupac je u roku od 15 dana po primitku dužan vratiti prodavatelju, u protivnom će se smatrati da je kupac odustao od kupnje.
Natjecatelj je dužan platiti predmetnu građevinsku parcelu o roku od 15 dana od sklapanja predugovora.
Po izvršenoj uplati zaključit će se kupoprodajni ugovor između prodavatelja i kupca kojim će se urediti zabrana otuđenja i opterećenja nekretnine u korist prodavatelja-Općine Popovača, te upisati prava prvokupa i nazadkupa.

IX. OSTALI UVJETI NATJEČAJA

Ponude se predaju poštom ili osobno na adresu: Općina Popovača, Trg grofova Erdodyja 5.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za kupnju građevinske parcele u gospodarsko-proizvodnoj zoni Mišička-ne otvaraj"

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Odluke o odabranim ponuditeljima-kupcima bit će dostavljene ponuđačima u roku 15 dana od odabira ponude.

Sve informacije vezane za natječaj mogu se dobiti u Stručnim službama Općine osobno ili na tel. radnim danom od 8-16 sati 044 679-750.

OPĆINA POPOVAČA

 
 
Btn_srgp

Btn_izbori_VMO_2019


Btn_smz

Btn_LAG

Poštovani posjetitelji dobrodošli! Službene stranice Grada Popovača optimizirane su za novije generacije internet preglednika poput: Internet Explorera 8, Firefoxa 3.5. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 6 ili 7, svakako nadogradite svoj preglednik. Na taj način osigurati ćete pravilno prikazivanje ove internet stranice, te iskorištavanje svih njenih mogućnosti.