kontaktopcinaOpćina Popovača objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija za poslijediplomske studije za akademsku godinu 2011./2012.

 

Na temelju članka 2. Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu stipendije za poslijediplomske studije i Odluke općinskog načelnika KL: 010-06/11-01/ 280, URBR: 2176/16-01-11-1, Općina Popovača objavljuje

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija za poslijediplomske
studije za akademsku godinu
2011/2012.

I.

Za akademsku godinu 2011/2012 Općina Popovača raspisuje natječaj za 2 (dvije) stipendije za poslijediplomske studije .
Mjesečni iznos stipendije je 1.000,00 kn, a isplaćivat će se od 1. listopada 2011. do 30. srpnja 2012. god.

II.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati kojima poslijediplomski studij nije financiran ili sufinanciran iz drugih izvora, te koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
da imaju prebivalište na području Općine Popovača
da su upisali poslijediplomski studij.

III.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija za poslijediplomske studije su:
Za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija je prosjek ocjena na prethodno završenom studiju - broj bodova

Za studente viših godina
- potvrda fakulteta o redovnom upisu u višu godinu studija - 1 bod
- potvrda fakulteta o položenim ispitima (min 50% upisanih
predmeta) ispunjavanje ostalih obveza iz prethodnih godina
(sudjelovanje na međunarodnim kongresima, objavljeni stručni radovi,
seminari i sl.) - 1 bod
- prosjek ocjena iz prethodne godine - broj bodova

Ukoliko dvoje kandidata imaju isti prosjek, prednost će imati kandidat s višim prosjekom ocjena.

IV.

Uz prijavu za dodjelu stipednije za poslijediplomske studije kandidati su obvezni priložiti:
potvrdu fakulteta o redovnom upisu na višu godinu studija,
potvrdu fakulteta o položenim ispitima i ispunjavanju obveza iz prethodnih godina,
kandidati s viših godina poslijediplomskog studija prijepis svih ocjena svih godina na poslijediplomskom studiju s izračunom prosjeka za pojedinu akademsku godinu
potvrdu (uplatnicu) o uplaćenoj školarini za akademsku godinu 2011/2012,
potvrda da poslijediplomski studij nije finaciran ili sufinanciran iz drugih izvora
presliku domovinice
uvjerenje o prebivalištu.

V.

Prijave za dodjelu stipendija za poslijediplomske studije dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu Općine Popovača, Trg grofova Erdödyja 5 s naznakom „Za dodjelu stipendije za poslijediplomske studije- ne otvaraj".

VI.

Rok za dostavu prijave je 15 dana od dana objave natječaja u Večenjem listu.

VII.

Nepotpune prijave i prijave koje stignu izvan propisanog roka neće se razmatrati.

OPĆINA POPOVAČA