kontaktopcinaOpćina Popovača objavljuje Javni poziv vlasnicima/ investitorima nezakonito izgrađenih zgrada za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

 

 

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ('Narodne novine' broj 90/11) Općina Popovača objavljuje

 

JAVNI POZIV

vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada
za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

 

Stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, objavljenim u Narodnim novinama broj 90/11, određeni su uvjeti i postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada. Istim je Zakonom omogućeno vlasnicima/investitorima zgrada izgrađenih bez akta kojima se odobrava građenje (odnosno protivno tom aktu) da ishođenjem rješenja o izvedenom stanju kod nadležnog upravnog tijela ozakone takve zgrade.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona smatra se nova zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez odgovarajućeg akta kojim je odobrena gradnja ili protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Sisačko- moslavačke županije, Ispostavi u Popovači na adresi Trg grofova Erdödyja 7.
Zahtjevu se prilažu:
- geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu
- tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt
- dokazi o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva
- uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. godine na adresi nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. i članka 17. stavka 4. Zakona
- dokazi u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokazi o vremenu građenja)
Iznimno kada se utvrđuje oblik i veličina građevne čestice spajanjem cijelih katastarskih čestica na kojima se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, ako su te čestice prema zemljišnoj knjizi u vlasništvu iste osobe, zahtjevu se prilaže posebna geodetska podloga prema posebnom propisu.

Rok za podnošenje zahtjeva: najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Sisačko- moslavačke županije, Ispostavi Popovača, na adresi Trg grofova Erdödyja 7 Popovača, tel. 044/683 451, kao i na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva www.mzopu.hr.