kontaktopcinaOpćina Popovača objavljuje Javni natječaj za prodaju tri građevinske parcele u Gospodarsko- proizvodnoj zoni 'Mišička'.

 

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 96/06, i 141/06), Odluke Općinskog vijeća broj: Klasa: 021-05/11-01/25, Urbroj:2176/16-01-11-4 od 14. srpnja 2011. godine i Odluke načelnika od 3. listopada 2011. godine , Općina Popovača, objavljuje se

 

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskih parcela u
gospodarsko-proizvodnoj zoni Mišička

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja neizgrađenih građevinskih parcela u gospodarsko-proizvodnoj zoni Mišička u svrhu izgradnje proizvodno-poslovne namjene sukladno Detaljnom planu uređenja Gospodarsko – proizvodne zone "Mišička" Popovača.

Predmet prodaje su sljedeće građevinske parcele:
1.k.č.br. 6/5 površine 5977 m2
2.k.č.br. 6/6 „ 6016 m2
3.k.č.br. 6/7 „ 1088 m2

sve upisane u z. k.ul. br. 1269

II. CIJENA GRAĐEVINSKIH PARCELA

Početna cijena građevinskih parcela koje su predmet natječaja iznosi 50,00 kn (pedeset kuna) za 1 m2.

III. JAMČEVINA

Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene građevinske čestice koja je predmet natječaja na žiro račun Proračuna Općine Popovača br. 2340009-1834700002, poziv na broj 68 7757- OIB svrha uplate: „Jamčevina za otvoreni javni natječaj za prodaju građevinskih parcela u gospodarsko-proizvodnoj zoni Mišička"

Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana otvaranje ponuda, a natjecatelj koji je uspio u natječaju pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine.
Natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena uplaćena jamčevina se uračunava u cijenu zemljišta.

IV. TRAJANJE NATJEČAJA

Javni natječaj je otvoren 15 dana od dana objave u Večenjem listu.

V. NATJECATELJI

Natjecati se mogu trgovačka društva, obrtnici i fizičke osobe koji ispunjavaju zakonske uvjete za stjecanje prava vlasništva u Republici Hrvatskoj.

VI. SADRŽAJ PONUDE

Natjecatelji u ponudi – u zatvorenoj kuverti trebaju priložiti slijedeće:
1.naziv, adresu i osnovne podatke o ponuditelju,
2.izvod iz sudskog ili obrtnog registra,
3.opis dosadašnjeg poslovanja,
4.djelatnost koja se namjerava obavljati u Zoni s osvrtom na mogućnost-zapošljavanja novih radnika,
5.program planiranih ulaganja i planirani broj novozaposlenih radnika,
6.redni broj i oznaku parcele koja se namjerava kupiti,
7.ponuđenu cijenu po m2 zemljišta.
8.dokaz o uplaćenoj jamčevini

VII. OBVEZE KUPCA

1.Kupac građevinske parcele dužan je u roku od dvije godine od kupnje zemljišta ishoditi potvrdu na glavni projekt
2.Kupac je u roku od tri godine od kupnje zemljišta dužan izgraditi poslovnu građevinu.
3.Kupac je u roku od tri godine od kupnje zemljišta dužan staviti poslovnu građevinu u funkciju- započeti djelatnost.
4. Ako kupac ne izgradi objekte i stavi u funkciju sukladno dinamici iz točke 1., 2., i 3. prodavatelj može raskinuti Ugovor bez ikakvog obeštećenja za uloženo uz pridržavanje prava prvokupa i nazadkupa u roku od pet godina po cijeni iz Ugovora o prodaji nekretnine.

Na predmetnoj nekretnini prodavatelj će upisati zabranu otuđenja i opterećenja predmetne nekretnine u korist Općine Popovača na rok od pet godina.

Zabrana otuđenja i opterećenja predmetne nekretnine brisat će se temeljem međusobnog sporazuma ako kupac prema ponuđenom i od strane Općine Popovača prihvaćenom programu izgradi objekt u roku od tri godine od kupnje zemljišta i ako kupac u roku od tri godine od kupnje zemljišta sukladno Programu planiranih ulaganja i planiranju broja novo zaposlenih radnika istaknuto u ponudi.

VIII. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA

Najpovoljnijom ponudom za pojedinu građevinsku parcelu smatrat će se prihvatljiva ponuda koja sadrži sve elemente iz točke VII. ovog natječaja s najviše ponuđenom cijenom po 1 m2.
S odabranim ponuditeljem-kupcem zaključit će se predugovor, a ovjereni i potpisni predugovor kupac je u roku od 15 dana po primitku dužan vratiti prodavatelju, u protivnom će se smatrati da je kupac odustao od kupnje.
Natjecatelj je dužan platiti predmetnu građevinsku parcelu o roku od 15 dana od sklapanja predugovora.
Po izvršenoj uplati zaključit će se kupoprodajni ugovor između prodavatelja i kupca kojim će se urediti zabrana otuđenja i opterećenja nekretnine u korist prodavatelja-Općine Popovača, te upisati prava prvokupa i nazadkupa.

IX. OSTALI UVJETI NATJEČAJA

Ponude se predaju poštom ili osobno na adresu: Općina Popovača, Trg grofova Erdodyja 5.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za kupnju građevinske parcele u gospodarsko-proizvodnoj zoni Mišička-ne otvaraj"

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Odluke o odabranim ponuditeljima-kupcima bit će dostavljene ponuđačima u roku od 15 dana od odabira ponude.

Sve informacije vezane za natječaj mogu se dobiti u Stručnim službama Općine osobno ili na tel. radnim danom od 8-16 sati 044 679-750.

 

OPĆINA POPOVAČA