kontaktopcinaOpćina Popovača objavljuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/ akademsku godinu 2011./ 2012.

 

 

 

Na temelju Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Popovača ("Službene novine" Općine Popovača br. 2/98) i odluke općinskog načelnika od 12. rujna 2011. godine, objavljuje se

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija- financijskih potpora učenicima i studentima
za školsku/ akademsku godinu 2011/ 2012.

I.

Za školsku/ akademsku godinu 2011/2012 Općina Popovača raspisuje natječaj za dodjelu financijskih potpora- stipendija za redovne učenike srednjih škola i redovne studente s područja Općine Popovača- ukupno 67 stipendija.
Mjesečni iznosi stipendija su:
- za učenike srednjih škola financijska potpora – stipendija iznosi 300,00 kn
- za studente financijska potpora- stipendija iznosi 500,00 kn

1. Iz sredstava Proračuna Općine planiranih za javne potrebe u socijalnoj skrbi dodjelit će se ukupno 45 stipendija za učenike i studente slabijeg imovnog stanja i to:
a) 30 stipendija- financijskih potpora učenicima srednjih škola
b) 15 stipendija- financijskih potpora redovnim studentima
c) 2 stipendije – financijske potpore za učenike i studente s posebnim potrebama
2. Iz sredstava Proračuna Općine planiranih za nadarene učenike i studente dodjelit će se ukupno 20 stipendija i to:
a) 10 stipendija-financijskih potpora učenicima srednjih škola
b) 10 stipendija-financijskih potpora redovnim studentima.

II.

Za dodjelu stipendije- financijske potpore kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da su državljani Republike Hrvatske,
2. da imaju prebivalište na području Općine Popovača,
3. da su upisani kao redovni učenici/ studenti u srednju školu odnosno fakultet, školsku/ akademsku godinu 2011/2012,
4. da nisu korisnici stipendije- državne ili županijeke, odnosno da ne ostvaruju
druga primanja za školovanje.

Po osnovi socijalog statusa mogu se prijaviti učenici/ studenti čiji mjesečni prihod po članu zajedničkog domaćinstva ne prelazi 30% prosječne plaće u RH za prošlu godinu.

Po osnovi upješnosti – nadarenosti mogu se natjecati učenici srednjih škola s prosjekom ocjena iznad 4,0 odnosno studenti s prosjekom ocjena iznad 3,5 s time da se po osnovi uspješnosti- nadarenosti ne mogu natjecati učenici prve godine srednje škole i prve godine fakulteta.

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije- financijske potpore kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. zamolbu u kojoj trebaju naznačiti po kojem se osnovu natječu (socijali status ili nadarenost),
2. presliku osobne iskaznice,
3. potvrdu o prebivalištu,
4. potvrdu o upisu u srednju školu odnosno fakultet u školsku/ akademsku godinu 2011/2012,
5. presliku svjedodžbe prethodno završenog razreda- za učenike srednjih škola,
6. prijepis ocjena s fakulteta, a za studente koji su upisani na prvu godinu presliku svjedodžbe završnog razreda i mature,
7. izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva,
8. dokaz o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkog domaćinstva u zadnja tri mjeseca od dana raspisivanja natječaja,
9. uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi (obrt i dr.),
10. izjavu da nije korisnik stipendije ili drugog novčanog primanja za školovanje,
11. presliku indeksa.

Dokazi kojima se ostvaruju dodatni bodovi:

sudionici na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima,
dobitnici nagrade ili sudionici istraživačkih projekata škole ili fakulteta,
učenici ili studenti s težim zdravstvenim poteškoćama,
dokaz da u obitelji ima više od troje djece, odnosno da ima u obitelji više učenika srednje škole ili studenata,
dokaz da je podnositelj zamolbe dijete poginulog hrvatskog branitelja,
invalida Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja,

III.

Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom navedene u točki II. Natječaja podnose se na urudžbeni zapisnik ili se šalje preporučeno poštom s naznakom: "Ne otvarati- prijava na Natječaj za dodjelu stipendije- financijske potpore za učenike srednjih škola/ studente" i obavezno navesti po kojem se osnovu natječu (socijalni status ili nadarenost)

Rok za dostavu prijava je 15. listopad 2011. godine.

Nepotpune, kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja natjecatelji će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Klasa: 010-01/11-01/222
Urbroj: 2176/16-01-11-1

Općinski načelnik

Josip Mišković

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
Općinski načelnik