kontaktopcinaOpćina Popovača objavljuje Odluku o iznosu naknade za zakup javnih površina za održavanja Voloderske jeseni.

 

 

 

Na temelju članka 11. Odluke o prodaji robe izvan prodavaonice na području Općine Popovača („Službene novine" Općine Popovača br. 1/02 i 4/03) i članka 35. Statuta Općine Popovača („Službene novine" Općine Popovača br 4/09), općinski načelnik donio je

 

O D L U K U
o iznosu naknade za zakup javnih površina

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos naknade za zakup javnih površina prilikom održavanja Voloderskih jeseni za dane 9.,10. i 11. rujna 2011. god., te uvjeti i način plaćanja.

II.

1. Za javnu površinu ispred pošte, stare i nove škole u Voloderu koja je namijenjena za postavljanje lunaparka, čija je površina 1 300 m2 utvrđuje se naknada od 14,50 kn/m2.

2. Za javnu površinu ispred crkve (mali park) koja je namijenjena za zabavne igre utvrđuje se naknada od 20,00 kn/m2. Jedna zabavna radnja minimalno 100 m2.

3. Za ostale javne površine prema utvrđenom planu određuje se naknada po 1 m dužine i do 5 m dubine:
a) za prostor u glavnom šatoru (20 m dubine) 1.000,00 kn
b)za ugostiteljske usluge 800,00 kn
c) štandovi promidžbe (banke, stranke, osig. i sl) 1m dužni 500,00 kn
d) za štand (igračke, tekstil, bomboni, obuća itd) 1 m dužni 400,00 kn
e) za bižuteriju, jastučiće i usluga iz aparata (kokice,
sladoled, vuna i sl), baloni 1 m dužni 300,00 kn
f) za knjige, ortopedska pomagala i sl. 1 m dužni 100,00 kn
g) za stare zanate- obrte (užari, košaraši,
medičari) ne plaća se naknada

III.

Korisnici javne površine zaključuju Ugovor o zakupu za vrijeme odražavanja Voloderskih jeseni (9.,10., i 11. rujna 2011.) Po ispostavljenom računu zakupci javne površine obvezni su uplatiti naknade utvrđene u članku II. ove Odluke na žiro račun Proračuna Općine Popovača.

Uz zahtjev za zakup javne površine korisnici su obvezni priložiti presliku obrtnice ili izvod iz trgovačkog suda i rješenje- odobrenje o prodaji robe izvan prodavaonice.

IV.

Od 15. kolovoza do 5. rujna 2011. naknada za zakup javne površine iznosi kako je navedeno u točki II. ove Odluke, a poslije toga roka naknade se uvećavaju za 30%.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Večernjem listu.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 010-06/11-01/204
URBROJ: 2176/16-01-11-1
Popovača, 9. kolovoz 2011.

Općinski načelnik

Josip Mišković