Općinsko poglavarstvo je raspisalo natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje i uređenje javnih zelenih površina i groblja na području Općine Popovača. U nastavku je tekst natječaja.

 

 R E P U B L I K A   H R V A T S K A

 SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA POPOVAČA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 363-01/09-01/52

Urbroj: 2176-04/1-09-1

Popovača, 15. 5. 2009.

Na temelju  članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine  broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 11/04, 11/06.) I članka 17. Odluke  o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Popovača (Službene novine Općine Popovača broj 2/2009.) Općinsko Poglavarstvo objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za  povjeravanje  obavljanja komunalne djelatnosti održavanja

i uređenja javnih zelenih površina  i groblja

na području Općine Popovača

 

I. Predmet natječaja : obavljanje komunalne djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za:

                    ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE POPOVAČA

II. Mjesto izvođenje i vrijeme na koje se sklapa ugovor: Poslovi iz točke I. ovog natječaja obavljati će se u naseljima na području Općine Popovača po nalogu naručitelja.

Početak obavljanja predmetnih komunalnih poslova je po potpisu ugovora, a ugovor se sklapa za  tekuću godinu.

III. Sudjelovanje ponuditelja

Na predmetni javni natječaj mogu se javiti ponuditelji registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti. Ponuditelju je dozvoljeno nuđenje cjelokupnog predmeta natječaja.

IV. Podizanje natječajne dokumentacije

Natječajnu dokumentaciju koja sadrži ponudbeni troškovnik , upute i uvjete ponuditelju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela u Popovači , Trg grofova Erdodyja 5, svakim radnim danom od 9 -14 sati u vrijeme trajanja javnog natječaj.

V. Ponuda mora sadržavati

1. Podatke o ponuditelju

2. Dokaz o registraciji za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti (izvod iz sudskog ili trgovačkog registra , obrtnica ne starije od 6 mjeseci od dana slanja objave)

3. Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te zapošljavanje koja ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave natječaja)

4. Izjavu o nekažnjavanju ovjerena kod javnog bilježnika daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi za gospodarski subjekt.

5. Izvorni troškovnik ispunjen u cijelosti jediničnom i ukupnom cijenom fiksnom cijenom izraženom u kunama, ovjereno po ponuditelju.

6. Način obračuna i rok plaćanja (nema predujma, rok plaćanja najmanje 30 dana)

7. Izjavu o nepromjenljivosti jediničnih cijena za vrijeme trajanja ugovora.

8. Izjavu da će poslove izvoditi vlastitim kapacitetima (stalno zaposlenom radnom snagom te mehanizacijom, opremom, strojevima i alatima)

9. Dokaz sposobnosti ponuditelja:

  • a) financijsku i gospodarsku sposobnost
  • b) poslovnu sposobnost
  • c) tehničku sposobnost
  • d) kadrovsku sposobnost

10. Jamstvo za dobro ispunjenje ugovornih obveza

11. Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude

         Svi traženi dokazi prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

a sve sukladno uputama i zahtjevima iz natječajne dokumentacije.

VI. Dostava, krajnji rok i otvaranje ponuda

Ponude sa svim traženim podacima , ispravama i dokazima nvedenim u natječajnoj dokumentaciji potrebito je dostaviti za cjelokupan predmet natječaja prijavnoj službi Općine Popovača, Trg grofova Erdodyja 5, Popovača, neposredno ili putem pošte s naznakom „Za natječaj za povjeravanje komunalnih djelatnosti"

Krajnji rok predaje ponude je 06. 7.  2009. godine do 12,00 sati kod naručitelja, bez obzira na način dostave.

Nepravovremene ponude i ponude koje ne sadrže isprave navedene u natječajnoj dokumentaciji  (nepotpune ponude) neće se razmatrati.

Javni natječaj i javno otvaranje ponuda te ocjenu ponuda provodi nadležno Povjerenstvo naručitelja.

Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni predstavnici ponuditelja uz predočenje pisanog ovlaštenja, punomoći.

Javno otvaranje ponuda održati će se dana 06. 7.  2009. godine u  12,00 sati u prostorijama Općine Popovača, Trg grofova Erdodyja 5, u Popovači.

VI. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude

Najpovoljnijom  ponudom smatrat će se ponuda koja  uz najnižu cijenu pružanja usluga ponudi i bolje uvjete plaćanja.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostaviti će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji su sudjelovali u javnom natječaju u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru.

                                                  

                                                                   Načelnik:

                                                               Josip Mišković