Nakon što je u okviru danas održane sjednice predstavnik izrađivača plana, tvrtke APE d.o.o., održao kraću prezentaciju tijeka izrade DPU groblja, Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja u Popovači.

Kako je predstavljajući DPU groblja istaknuo Nikša Božić, koncept se temelji na izgradnji novog trga iza mrtvačnice, otvaranju ulaza na novi dio groblja, proširenju na istočnu i sjevernu stranu te u konačnici otvaranju ulaza sa krajnje sjeverne strane iz Nemčićeve ulice. Planom je predviđeno proširenje groblja u etapama, a isti obuhvaća uređenje ukupno 380 jednostrukih grobova, 412 dvostrukih grobova, 42 jednostruke grobnice, 102 dvostrukih grobnica te 48 kazeta za ukop urni. Kako je kazao Božić, u izradu konačnog prijedloga DPU-a groblja uvršteni su svi konstruktivni prijedlozi i pritužbe sa prethodno održanih javnih rasprava.
Vijećnici su danas razmatrali i Prijedlog plana investicija Moslavine plina d.o.o. na području Općine Popovača za 2010. godinu, čija se ukupna vrijednost predviđa u iznosu od 736.423 kuna. Kako je istaknuto u navedenom Prijedlogu, u realizaciji triju od ukupno šest planiranih projekata rekonstrukcije i izgradnje plinovoda očekuje se financijska participacija Općine, pa je tijekom rasprave zaključeno kako se taj Plan mora prilagoditi mogućnostima općinskog proračuna. No, obzirom da se nitko od predstavnika Moslavine plina nije odazvao pozivu za nazočenje današnjoj, kao niti prethodnoj sjednici Općinskog vijeća kada se toj tvrtki davala suglasnost za kreditno zaduživanje, vijećnici su odlučili ovu točku Dnevnog reda odgoditi za sljedeću sjednicu.
Općinsko vijeće danas je donijelo Odluku o subvencijama u poljoprivredi u 2010. godini, koju je obrazložio predsjednik Odbora za poljoprivredu Robert Zobel naglasivši pritom kako ona samo podrazumijeva razradu već usvojenog proračuna u ovom resoru. Tijekom rasprave po ovoj točki nekoliko je vijećnika, kao i sam načelnik, izrazilo pohvalu radu ovog Odbora. Odgovarajući na vijećnička pitanja o kvaliteti nadzora ostvarenih subvencija, Zobel je istaknuo kako se svake godine osniva povjerenstvo koje doista detaljno provjerava u kojem su smjeru utrošena dobivena sredstva.
Zbog potrebe izgradnje pristupne ceste za novu školu u Popovači, a temeljem današnje Odluke Vijeća, otkupit će se k.č.br. 3655 k.o., građevinsko zemljište površine 3075 m2, a po cijeni od 56,44 kune po kvadratnom metru ili ukupno 173.553 kune. Kako je obrazložio načelnik Josip Mišković, riječ je o cijeni koju je utvrdio stalni sudski vještak građevinske struke, a sredstva za otkup zemljišta planirana su u ovogodišnjem proračunu.
Općinsko vijeće usvojilo je i Odluku o izvršavanju Proračuna za 2010. godinu, a kojom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka općinskog Proračuna u ovoj godini, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava kao i ovlasti općinskog načelnika.
Na temelju prijedloga Povjerenstva za obradu pristiglih ponuda za povjeravanje komunalnih poslova, Općinsko vijeće donijelo je Odluku o povjeravanju komunalnih poslova na održavanju javne rasvjete na području Općine tvrtki E.M.G. vlasnika Marka Pavelića iz Siska. Obrazlažući prijedlog Odluke, predsjednik Povjerenstva Marijan Belančić kazao je kako su na natječaj objavljen 11. siječnja pristigle tri ponude, a sve su ispunjavale uvjete natječajne dokumentacije. 'Obzirom da je ponuda Proizvodno-uslužnog i trgovačkog obrta E.M.G. izrazila najnižu cijenu u iznosu od 286.730 kuna, isti je predložen kao najpovoljniji ponuditelj za održavanje javne rasvjete na period od tri godine'- naglasio je Belančić.