4. sjednica Općinskog vijeća Općine Popovača održat će se 20. listopada 2009. u 13 sati u Hrvatskom pučkom domu Voloder sa slijedećim dnevnim redom :

 

 

 

 
 1. aktualni sat
 2. usvajanje skraćenog zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća
 3. Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Popovača za prošlu godinu
 4. Izvješće o radu i financijsko poslovanje Vatrogasne zajednice Općine Popovača za prošlu godinu
 5. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u Proračun i financijsko izvješće Općine Popovača za 2008. godinu
 6. Izvješće o radu općinskog načelnika
 7. donošenje Odluke o visini naknade troškova za rad zamjenika općinskih načelnika
 8. donošenje Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela Općinskog vijeća, općinskog načelnika te predsjednika Vijeća mjesnih odbora
 9. donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem koncesije
 10. donošenje Odluke o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu
 11. donošenje Poslovnika Općinskog vijeća
 12. donošenje Odluke o osnivanju Radnih tijela Općinskog vijeća
 13. donošenje Odluke o otvaranju žiro-računa proračuna
 14. donošenje Odluke o isplati troškova glavnog i izvedbenog projekta nove Osnovne škole sa sportskom dvoranom u Popovači prema Sporazumu
 15. usvajanje Analize zaštite i spašavanja na području Općine Popovača za 2008. godinu