SKRAĆENI ZAPISNIK

            sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Popovača održane 16. srpnja 2009. god. u 13 sati u novoj vijećnici.

 

Sjednici je nazočno 14 vijećnika (prilog evidencijski listići).

            Županijski vijećnici: Ivan Behtanić, Mira Golubić, dr. Igor Šket i Marko Žućak

            Općinski načelnik Josip Mišković.

            Zamjenik načelnika Dragan Šarčević.

            Izvjestitelji po točkma dnevnog reda

            prof. Ivan Masnec, pročelnik Zavoda za zapošljavanje, Ispostava Kutina.

            Predstavnici medija.

            Predsjednik pozdravlja sve nazočne i predlaže

D n e v n i   r e d

 • 1. Aktualni sat,
 • 2. Upoznavanje s Mjerama za poticanje zapošljavanja, sufinanciranja i financiranja obrazovanja, te sufinanciranje i financiranje zapošljavanja u javnim radovima,

Predlagač: općinski načelnik

Izvjestitelj: predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Kutina

 • 3. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslva na temelju pisanog ugovora,

Predlagač: općinski načelnik

Izvjestitelj: općinski načelnik i stručne službe

            Zbog vanjskih izvjestitelja redosljed točaka dnevnog reda i točka 2 bit će prije točke 1.

            Predloženi dnevni red i izmjene redosljeda točaka dnevnog reda vijećnici su jednoglasno usvojili.

Točka 2.

            Po ovoj točki dnevnog reda uvodno obrazloženje dao je prof. Ivan Masnec, pročelnik Područne službe Zavoda za zapošljavanje Kutina.

            U raspravi je učestvovao Franjo Martinović.

            Općinsko vijeće donijelo je

Z A K LJ U Č A K

            Prima se na znanje sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područna služba Kutina o Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010. god.

Točka 1.

            Aktualni sat

            Josip Mišković, općinski načlenik

            .- Prvi natječaj -javno nadmetanje za izvođenje radova na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta morao se poništiti jer je cijena najpovoljnije ponude bila daleko veća od planiranih sredstava u Proračunu Općine. Ponovljeno je javno nadmetanje u kojem je dio ulica izuzet iz natječajne dokumentacije tj. javno nadmetanje je raspisano do iznosa planiranih sredstava u Proračunu Općine a ulice Paklenica će se ove godine sanirati.

 • - Za izvođenje radova na izgradnji pješačke staze u ulici dr. Polaka izabran je ponuditelj, potpisan je ugovor i uveden je u posao.

Ivan Jakovljević, vijećnik HSP-a

 • 1. Kad će početi radovi na cesti za novu školu i uređenje vodotoka Goranja Jelenska?
 • 2. Da li se ove godine planira izgradnja vodovodne i plinske mreže prema Moslavačkoj Slatini?
 • 3. Kad će biti raspisan natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vodozaštitnoj zoni.

Odgovori:

Josip Mišković: Uređenje vodotoka se radi uz sufinanciranje Hrvatskih voda, a u završnici se planira izgrdnja nogostupa uz vodotok.

 • - Pristupna cesta za novu školu je u fazi ishođenja građevinske dozvole.
 • - Ove godine planira se izgraditi cca 800 metara vodovodne mreže u Moslavačkoj Slatini, (a 1000 m je već izgrađeno)
 • - Zsa zakup poljoprivrednog zemljišta u vodnozaštitnoj zoni pripremaju se tehnički uvjeti a nakon toga raspisati će se natječaj za zakup.

Ivan Čarapar: Upoznao je vijećnike sa aktivnostima oko izrade Odluke o zonama sanitarne zaštite.

            Franjo Martinović, vijećnik HSP-a

 • 1. Kakvo je punjenje proračuna Općine u prvih 6 mjeseci?
 • 2. Da li je raspisan natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta?
 • 3. Organizacija Voloderskih jeseni.

Odgovori:

Josip Mišković: Na sastanku održanom sa Poslovnim klubom raspravljalo se o planiranim i ostvarenim sredstvima za prvih šest mjeseci. Jedino su nešto manji prihodi od rudne rente, a što se tiče poreznih prihoda ponjenje je prema planu.

            Ivan Čarapar: Drugo nadmetanje za održavanje nerazvrstanih cesta raspisano je 9. srpnja 2009-. god. a otvaranje ponuda je 28. 08. 2009. god. a planirani završetak radova je 90 dana.

            Ivan Pasanec: Tko je radio tender natječajne dokimentacije da su sredstva planirana u iznosu od 6.000.000,00 kn a najpovoljnija ponuda je preko 10.000.000,00 i tko je odgovoran za to.

            Ivan Čarapar: Obrazložio je zašto se nije planiralo dovoljno sredstava.

            Dragan Šarčević, zamjenik načelnika upoznao je Vijećnike o do sada poduzetim aktivnostima oko organizacije Voloderskih jesni. Ističe da će se ove godine biti nekih novina a detaljni program utvrdit će Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije.

            Stanislav Andlar, vijećnik HSS-a

 • 1. Kad se planira izgradnja vodovoda u Paklenici, G. Jelenska?

Odgovori:

Josip Mišković: Ove godine se planira vodovod do Novog brda, a iduće godine za Paklenicu.

            Roman Rosavec, nezavisna lista

 • 1. Kad se planira usklađenje normativnih akata s odredbama Zakona, s obzirom da je rok već prošao?

Odgovor:

Biserka Novak: Prijedlog Statuta je napravljen i dostavit će se na Vijeće u 9 mjesecu, do tada će se i odredbe Poslovnika uskladiti.

            Dr. Robert Zobel, vijećnik SDP-a

 • 1. Što se radi u zoni Mišička?
 • 2. Da li se planira otkup susjednog zemljišta u zoni?
 • 3. Što je sa nogostupom prema Bolnici?

Odgovori:

Josip Mišković: Sve građevinske čestice u zoni Mišička su prodane, sad se provode aktivnosti oko izmjena Detaljnog plana zone. Izgradnja nogostupa prema Bolici započet će nakon dobivanja građevinske dozvole, s obzirom da je stara istekla.

            Mijo Pedić, vijećnik HDZ-a

 • 1. Da li se može popraviti nogosutp u Zagrebačkoj ulici u Popovači?
 • 2. Da li se može donijeti Uredba o izgledu zgrada u centru Popovače?
 • 3. Da li postoji mogućnos sufinanciranja hitne službe u Popovači za rad od 24 sata?

Odgovori:

Josip Mišković: ove godine nije u planu, a iduće godine pokušat će se osigurati sredstva za sanaciju nogostupa u Zagrebačkoj ulici. Općinsko poglavarstvo odobrilo je financijsku potporu za uređenje pročelja stambenih zgrada u centru Popovače, s obzriom da su sredstva od pričuve mala. Za hitnu medicinsku pomoć za 24 sata Općina mora financirati s obziorm da se radi o povećanom zdravstvenom standardu.

Točka 3.

            Ivan Čarapar: dao je obrazloženje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova

            Franjo Martinović: radi se o otvorenom postupku javne nabave.

            Zdenko Krnjić: Primjedbe građana su da dinamiku košnje javnih površina i groblja treba pojačati, što zanči da se za održavanje treba odvojiti više srredstava da bi Općina bila urednija.

            Smatra da se Ugovog treba zakljuučiti na duži rok radi sigurnosti izvođača kako bi mogao investirati u opremu.

            Dražen Kocet: Dao je primjedbu na neodržavanje okoliša pjašačke staze

            Dr Robert Zobel: Ukoliko se neide u osnivanje vlastitog pogodna ili poduzeća da se raspiše natječaj za održavanje kontinuirano tj. da se izmjeni tender.

            Nakon završene rasprave po ovoj točki predsjednik Općinskog vijeća daje na glasnovanje prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova.

            Općinski vijećnici jednoglasno su donijeli

O D L U K U

o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javnih zelenih površina i groblja na području Općine Popovača

 

 • 1. Za obavljanje komunalnih poslova održavanje javnih zelenih površina i mjesnih groblja na području Općine Popovača na osnovu ugovora o povjeravanju poslova u Općini Popovača u postupku javnog natječaja izabire se ponuditelj "Štibrić" d.o.o. Popovača, Kolodvorska 91

2.   Obavljanje komunalnih poslova navedenih u točki 1. ove Odluke povjeravaju izabranom ponuditelju do 31. prosinaca  2009. god.

3.Cijena za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđuje se ponudbenim troškovnikom koji je sastavni dio ugovora  za radoblje navedeno u točki 2. ove Odluke iznosi 293.156,00 kn (bez PDV-a)

4. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalne djelatnosti iz točke 1. ove Odluke, a sukladno ponudbenom troškovnikom.

5. Općinski načelnik sa izabranim izvođačem  sklopiti  će Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova navedenih u točki 1. ove Odluke.

D o v r š e n o.

STRUČNE SLUŽBE OPĆINE POPOVAČA