33 sjednica mNa jučer održanoj, 33. sjednici, popovački gradski vijećnici donijeli su Odluku o prodaji dionica u trgovačkom društvu Hidraulika Kutina d.d.


„Grad Popovača vlasnik je 58 dionica ovog društva i taj nam manjinski udio u ovoj tvrtki predstavlja na neki način mrtvi kapital. Stoga nam je cilj ova sredstva uložiti u određene, za nas značajne investicije. Većinski vlasnik Hidraulike je privatni kapital, a uprava je iskazala interes za prodaju našeg udjela kako bi to postala privatna tvrtka iz niza razloga. Prije svega to je njihovo poslovanje izvan Hrvatske, a u čemu nije poželjno da udio ima javni sektor odnosno zbog samog načina odlučivanja i ulaska strateških partnera u tu firmu. Unazad tri godine svoje udjele u Hidraulici prodali su i Grad Kutina i Općina Velika Ludina koji su također imali udjele sukladno razdiobi nakon ukidanja tadašnje Općine Kutina"- objasnio je gradonačelnik Josip Mišković.
Dionicama je ovom Odlukom određena pojedinačna početna prodajna cijena od 4.800,00 kuna.

Na 33. sjednici vijećnici su usvojili i Urbanistički plan uređenja naselja Voloder kojeg je ispred izrađivača plana, tvrtke APE d.o.o. Zagreb predstavio Nikša Božić. Također je donešen i Program suinanciranja novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima na području Grada Popovače u 2017. godini. Kako je obrazložio gradonačelnik, Grad Popovača pored poticajnih mjera koje se provode već duže, a obuhvaćaju sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite, smanjenje komunalnog doprinosa, komunalne naknade i sufinanciranje troškova sudjelovanja na sajmovima i izložbama, ovim Programom nastavlja mjeru koja se odnosi se na sufinanciranje novog zapošljavanja.
„Cilj ove mjere je poticanje novog zapošljavanja, te direktni utjecaj na razvoj poduzetništva, odnosno povećanje broja zaposlenih na području Grada Popovače, a nastavlja se temeljem kvalitetnih rezultata koje je ona polučila u proteklom razdoblju u kojem se njezinim korištenjem zaposlilo 20-ak osoba. Za sufinanciranje novog zapošljavanja Grad Popovača je u Proračunu Grada za 2017. godinu, sukladno pokazateljima potražnje iz prethodnih godina, planirao unutar Programa subvencija u gospodarstvu iznos od 100.000,00 kn"- rekao je gradonačelnik dodajući da za sufinanciranje novog zapošljavanja Grad Popovača osigurava sredstva u iznosu od 10.000,00 kn po jednom novozaposlenom radniku, uz ograničenje da jedan poduzetnik može iskoristiti maksimalno poticajnu mjeru za dva novozaposlena radnika.

Temeljem jučer usvojene Odluke Gradskog vijeća, Grad Popovača poništit će Javni natječaj za povjeravanje komunalne djelatnosti ukopa pokojnika na ovom području. Pročelnica UO za komunalni sustav i prostorno planiranje Ivka Nikolić Jež izvijestila je vijećnike kako su po objavljenom javnom natječaju pristigle tri ponude, no u postupku njihova razmatranja utvrđeno je kako niti jedna od njih ne udovaljava uvjetima natječaja. „Jedna od njih, ponuda ponuditelja Krnjić d.o.o. iz Popovače, neprihvatljiva je iz razloga što nije bila cjelovita odnosno nedostajala je stranica ponude s pečatom i potpisom ovlaštene osobe te bilanca. Ponuda tvrtke LILEK d.o.o. Posavski Bregi odbijena je iz razloga što ponuditelj nije dokazao stručnu sposobnost budući nema potreban, natječajem propisan broj zaposlenih osoba. Ponuditelj USLUGA PETRINJA d.o.o. Petrinja pak nije dostavio dokaz o obavljanju poslova ukopa pokojnika za preostale dvije od tražene najmanje tri godine s potvrdom naručitelja i završnom ocjenom o uredno ispunjenim ugovorom te preslik ugovora o obavljanju predmetnih poslova ili potvrdu naručitelja da se ugovori za obavljanje ukopa pokojnika na njegovom području nisu sklapali, kao niti potvrdu HZMO-a o prijavi za sve osobe navedene u Popisu stalno zaposlene radne snage"- obrazložila je pročelnica Nikolić Jež.

Vijećnici su usvojili i Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Popovače tvrtki Kapitel d.o.o. Ivanić Grad. Kako je također odlučeno, održavanje nerazvrstanih cesta- košnja bankina i uklanjanje raslinja na ovom području bit će na rok od dvije godine povjereno tvrtki LONJA- STRUG Kutina, dok će komunalnu djelatnost održavanja i uređenja javnih i zelenih površina iduće dvije godine obavljati ŠTIBRIĆ d.o.o. iz Popovače. Na 33. sjednici također je usvojena Odluka da se obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Popovače iduće četiri godine povjeri ponuditelju E.M.G. d.o.o. iz Siska.
Popovački su vijećnici dali i suglasnost za provedbu ulaganja u projekt ‚Dogradnja Dječjeg vrtića u Popovači' kojeg Grad prijavljuje za financiranje iz EU fondova.
Na Aktualnom satu 33. sjednice vijećnici su od gradonačelnika i stručnih službi gradske uprave zatražili odgovore na pitanja vezana za funkcioniranje laboratorija u Popovači, cjenika EKO- Moslavine u segmentu odvoza kontejnera sa mjesnih groblja, dinamici radova na izgradnji nove škole i sportske dvorane, radovima na modernizaciji ceste u Osekovu i Potoku te Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Popovače čije se osnivanje, kako je najavio gradonačelnik, očekuje uskoro. Aktualizirana su i pitanja o radovima na precrpnoj stanici te uređenju nogometnog igrališta u Voloderu odnosno organizaciji 50. Voloderske jeseni. Također je izražena inicijativa za označavanje pješačkog prijelaza u Popovači kod crkve prema pripadajućem parkiralištu nasuprot nje.