grb-zupanijaJavni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Sisačko- moslavačke županije u 2011. godini otvoren je do petka, 22. travnja.

 

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 17/96 i 1/01), Odbor za dodjelu javnih priznanja raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade
Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini

I. Nagrada Sisačko-moslavačke županije dodjeljuje se kao:

a) NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO
b) NAGRADA ZA IZNIMNA POSTIGNUĆA U PROTEKLOM JEDNOGODIŠNJEM RAZDOBLJU
c) NAGRADA ZA DOPRINOS UGLEDU I PROMIDŽBI SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

II. Nagrada Sisačko-moslavačke županije dodjeljuje se građanima, ustanovama i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom promicanju znanosti, kulture, prosvjete, umjetnosti, gospodarstva, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnom radu, kao i za određene pothvate u oblasti zaštite života ljudi, imovine i u drugim područjima društvenog života Sisačko-moslavačke županije koje pridonose ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije.

III. Kriterij za dodjelu Nagrade Sisačko-moslavačke županije:

a) Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima koji su svojim stvarateljskim, teorijskim i praktičnim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Sisačko-moslavačke županije.

b) Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se pojedincima, ustanovama i drugim pravnim osobama za najbolje postignute rezultate:
- u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području
- za objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja
- kao uzorni stručnjak i djelatnik, odnosno građanin

c) Nagrada za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije dodjeljuje se pojedincima, ustanovama i drugim pravnim osobama za njihovo djelovanje u proteklom jednogodišnjem razdoblju.

IV. Prijedlog za dodjelu Nagrade Sisačko-moslavačke županije mogu podnijeti građani, udruge građana, radna tijela Županijske skupštine, županijska upravna tijela, jedinice lokalne samouprave, ustanove, trgovačka društva, strukovna udruženja i druge pravne osobe.

V. Prijedlog za dodjelu Nagrade Sisačko-moslavačke županije mora sadržavati:
- ime i prezime, adresu kandidata, odnosno naziv i sjedište ustanove ili druge pravne osobe koja se predlaže za dodjelu nagrade
- područje za koje se predlaže
- pismeno obrazloženje prijedloga
- raspoloživu dokumentaciju kao dokaz za prijedlog

VI. Rok za podnošenje prijedloga je 22. travnja 2011. godine zaključno do 14,00 sati.
Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

VII. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije putem Stručne službe za poslove Skupštine, župana i opće poslove, Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36, u zatvorenoj omotnici s naznakom: «PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE- NE OTVARATI»

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA