39GV vPredsjednik Gradskog vijeća Ivica Keser sazvao je 40. sjednicu Gradskog vijeća Grada Popovače koja će se održati 2. listopada 2020.g. (petak) u 16 sati u Domu kulture.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
1. Aktualni sat
2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 39. sjednice Gradskog vijeća
3. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića Popovača za 2019./2020.g.
Predlagatelj i izvjestitelj: Dječji vrtić Popovača
4. Izvješće o poslovanju Eko Moslavine d.o.o. za 2019.g.
Predlagatelj i izvjestitelj:predstavnik Eko Moslavine d.o.o.
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Popovače za 2020.g.
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelji:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
6. Izvješće o radu Gradonačelnika za siječanj-lipanj 2020.g.
Predlagatelj i izvjestitelj:Gradonačelnik
7. Donošenje odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine u vlasništvu RH i odricanju od potraživanja prema RH
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelji:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
8. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi
Predlagatelj:Gradonačelnik
Izvjestitelj:Gradonačelnik i Stručne službe Grada
9. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća
Predlagatelj i izvjestitelj:Gradonačelnik
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
Predlagatelj i izvjestitelj:Gradonačelnik