opcinaNa temelju članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13., 153/13., 78/15., 12/18 i 118/18), članka 29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17.) i članka 36. Statuta Grada Popovače („Službene novine Grada Popovače“ br. 6/15 – pročišćeni tekst, 1/18), a u skladu s Mišljenjem Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 351-03/20-05/52, URBROJ: 2176/01-08/13-20-2 od 11. studenoga 2020.) Gradonačelnik Grada Popovače donosi

O D L U K U
o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za IX. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Popovače.

 

 

 ODLUKA