Početna Opći akti Statut Općine Popovača
Statut Općine Popovača
Četvrtak, 22 Listopad 2009 11:33
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, i 36/09), Općinsko vijeće Općine Popovača na 3. sjednici održanoj 15. rujna 2009. god., donijelo je

 

S T A T U T
OPĆINE POPOVAČA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se samoupravni djelokrug Općine Popovača ( u daljnjem tekstu: Općina)i to njezina obilježja:

- status i područje Općine
- obilježja, pečat i dan Općine 
- djelokrug Općine
- javna priznanja i pokroviteljstvo
- ustrojstvo, ovlasti i način rada općinskih tijela
- financiranje i imovina Općine
- neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju
 mjesna samouprava
- upravna tijela
- javne službe
- oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
- akti Općine
- sprečavanje sukoba interesa
- prijelazne i završne odredbe

II. STATUS I PODRUČJE OPĆINE

Članak 2.

Općina je pravna osoba i jedinica lokalne samouprave u sastavu Sisačko-moslavačke županije, a što je regulirano Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Naziv Općine je: Općina Popovača sa sjedištem u Popovači, Trg grofova Erdödyja 5.

Članak 3.

Općina obuhvaća sijedeća naselja: Ciglenica, Donja Jelenska, Donja Gračenica, Donja Vlahinička, Gornja Gračenica, Gornja Jelenska, Moslavačka Slatina, Osekovo, Podbrđe, Popovača, Potok, Stružec i Voloder.

Članak 4.

Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

III. OBILJEŽJA, PEČAT I DAN OPĆINE

Članak 5.

Općina ima grb, zastavu i pečat

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavljaju Općinu i izražavaju pripadnost Općini .

O načinu uporabe i isticanju grba i zastave Općine, općinski načelnik donijet će poseban opći akt.

Članak 6.

Grb Općine u obliku je štita u kojem su dvije trećine plave boje, a jedna trećina zelene boje.

Na okomitoj osi štita je crvena građevina s bijelim portalom Moslavačkog dvorca na plavoj pozadini.

U portalu na plavnom štitu smješten je dio grba obitelji Erdody, odnosno obitelji Bakač iz 1489. god. (bijeli jelen na bijelome kotaču).

Iza građevine je bijeli zvonik crkve Sv. Ane u Osekovu.

Na donjoj trećini štita na zelenoj uzvisini ispod građevine nalazi se bijeli polukružni vijenac grožđa i lišća vinove loze.

Članak 7.

Zastava Općine bijele je boje, obrubljena žutom vrpcom. Na sredini zastave na okomitoj osi smješten je grb Općine.
Zastava je izvedena u omjeru 1:2, a visina grba jednaka je polovici širine zastave.

Članak 8.

Dan Općine je 21. lipnja koji se svečano slavi kao blagdan Sv. Alojzija.

Članak 9.

Općinsko vijeće, Općinski načelnik i upravno tijelo Općine koriste pečat s grbom Republike Hrvatske u skladu s posebnim propisima.


IV. DJELOKRUG OPĆINE

Članak 10.

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito slijedeće poslove:

- uređenje naselja i stanovanja,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalna skrb,
- primarna zdravstvena zaštita,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu i šport,
- zaštita potrošača
- zaštita i unapređenje okoliša,
- protupožarna i civilna zaštita,
- zaštitu i spašavanje,
- promet na svom području,
- održavanje javnih cesta i površina,
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima,

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslove iz samoupravnog djelokruga detaljno se uređuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

V. JAVNA PRIZNANJA I POKROVITELJSTVO

Članak 11.

U povodu Dana Općine, Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za naročite uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 12.

Javna priznanja Općine su:

1. Počasni građanin Općine
2. Nagrada Općine za životno djelo
3. Godišnje nagrade i povelje
4. Priznanja Općine

Članak 13.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupak njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 14.

Općinsko vijeće i Općinski načelnik mogu prihvatiti pokroviteljstvo nad političkim, znanstvenim, kulturnim, športskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnim za Općinu.

VI. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA OPĆINSKIH TIJELA

Članak 15.

Tijela Općine Popovača su:
- Općinsko vijeće
- Općinski načelnik

 

1. Općinsko vijeće

Članak 16.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi opće akte iz djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

 


Članak 17.

Općinsko vijeće donosi:
- Statut Općine,
- Poslovnik o radu,
- odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenjem nekretnina u vlasništvu Općine,
- proračun i odluku o izvršavanju proračuna,
- izmjene i dopune proračuna,
- godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u vlasništvu ili suvlasništvu Općine i ustanova kojih je osnivač Općine,
- odluku o privremenom financiranju,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna,
- odluku o promjeni granica Općine,
- uređenje ustrojstva i djelokrug upravnih odjela i službi,
- osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
- daje prethodne suglasnosti na Statute ustanova, ukoliko zakonom ili Odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika, te načinu provođenja ocjenjivanja,
- donosi Odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
- odlučuje o pokroviteljstvu,
- donosi odluku o raspisivanju lokanog referenduma,
- donosi odluke o visini plaće Općinskom načelniku,
- donosi odluke o visini naknade zamjenicima Općinskog načelnika,članovima i predsjedniku Općinskog vijeća,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja ,
- Imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća,
- donosi i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima,

Članak 18.

Općinsko vijeće ima 19 vijećnika.

Članak 19.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine, a mandat članova Općinskog vijeća izabranim na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

 


Članak 20.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika,koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela .

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi, a prava i dužnosti im započinju danom konstituiranja Općinskog vijeća

Članovi Općinskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću, ali imaju pravo na naknadu i troškove u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 21.

U Općinskom vijeću mogu se osnovati klubovi vijećnika prema stranačkoj pripadnosti.
Posebnosti o ustroju, pravima, dužnostima i načinu rada klubova vijećnika uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 22.


.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednicu Općinskog vijeća, predsjedava sjednicama i predstavlja Općinsko vijeće

Članak 23.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednicu Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku navedenom u stavku 2. ovog članka sjednicu će sazvati Općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana.
Nakon proteka roka iz stavka 2. i 3. ovog članka sjednicu može sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove lokalne i područne samouprave.

Članak 24.

Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Općinskog vijeća, zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavljaju druge poslove koje im povjeri Općinsko vijeće i predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 25.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekim pitanjima glasuje tajno.

Članak 26.

O donošenju Statuta Općine, njegovih izmjena i dopuna, Poslovnika Općinskog vijeća njegove izmjene i dopune, Proračuna Općine i njegovih izmjena i dopuna, Godišnjih i Polugodišnjih izvješća o izvršenju proračuna , odluke o imenovanju predsjednika i potpredsjednika Vijeća, odluke o raspisivanju referenduma, o razrješenju Općinskog načelnika i raspisivanje referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Općine, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

 

Članak 27.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuju način konstituiranja Općinskog vijeća, prava i dužnosti predsjednika, potpredsjednika Vijeća i vijećnika, način rada radnih tijela ,postupak donošenja akta, javnost u radu Općinskog vijeća i druga pitanja koja nisu regulirana ovim Statutom ili zakonima.

1.1. Radna tijela Općinskog vijeća

Članak 28.

Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Komisija za izbor i imenovanje,
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
- Mandatna komisija.

Članak 29.

Komisija za izbor i imenovanje, predlaže:
- Izbor i razriešenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- Izbor i razrješenje člana radnih tijela Općinskog vijeća,
- Imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

Članak 30.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća,
- razmatra prijedloge Odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.


Članak 31.

Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinu obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata i zamjenika vijećnika.

Članak 32.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi prijedloga, Odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća, sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.


2. Općinski načelnik

Članak 33.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.

Članak 34.

Općinski načelnik ima dva zamjenika, koji ga zamjenjuju u slučaju duže odsutnosti (preko 30 dana) ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 35.

Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom i to:
- utvrđuje prijedlog općih akata i predlaže Općinskom vijeću donošenje istih,
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine, prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna,
- utvrđuje i predlaže Općinskom vijeću donošenje Plana izgradnje i održavanja komunalni radova,
- utvrđuje prijedlog i predlaže Općinskom vijeću donošenje prostorno - planske dokumentacije,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne,odnosno područne(regionalne) samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0.5% iznosa prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu,a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
- upravlja prihodima i rashodima Općine,
- upravlja s raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu upravnih odjela Općine,
- raspisuje natječaje za prijem u radni odnos i imenovanje ravnatelja ustanova čiji je osnivač Općina, a nemaju Upravno vijeće,
- imenuje i razrješuje pročelnike upravnih odjela,
- donosi Plan nabave ,
- donosi Plan prijema u upravne odjele,
- usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelovanja Općine i nadzire njihov rad,
- nadzire rad upravnih tijela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada mjesnih odbora,
- donosi odluke o raspisivanju natječaja za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine ili zakupa u vlasništvu Općine i izboru najpovoljnijih ponuditelja, te potpisuje ugovor sa izabranim,
- imenuje upravitelja vlastitog pogona,
- osniva stalna i povremena radna tijela iz svog djelokruga,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanovama čiji je osnivač Općina,
- obavlja i duge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonima i podzakonskim aktima.


Članak 36.

Općinski načelnik obvezan je dva puta godišnje podnositi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevima iz stavka dva ovog članka na prvoj slijedećoj sjednici nakon sjednice na kojoj je usvojen prijedlog vijećnika za traženje izvješća.
Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnim pitanjima o kojima je Općinski načelnik podnio izvješće prije proteka roka od tri mjeseca, održane sjednice na kojoj je podnio izvješće.

Članak 37.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,
- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akti u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.


Članak 38.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu tim ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenici Općinskog načelnika u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužni su se pridržavati uputa Općinskog načelnika.

Članak 39.

Općinski načelnik dužnost obavlja profesionalno, a zamjenici Općinskog načelnika dužni su u roku od osam dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pismenu obavijest nadležnoj službi u Općini o tome hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Ako mandat općinskog načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obavlja jedan od zamjenika općinskog načelnika.


Članak 40.

Općinski načelnik i njegovi zamjenici mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 41. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena Odluka o razrješenju Općinskog načelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.

Članak 41.

Referendum se može raspisati radi razrješenja Općinskog načelnika i njegovih zamjenika u slučaju:
- kada krše ili ne izvršavaju Odluke Općinskog vijeća,
- kad svojim radom prouzroče znatnu materijalnu štetu Općini Popovača, odnosno štetu u iznosu od 1% proračuna Općine Popovača u tekućoj godini, a ako 1% od proračuna iznosi preko 500.000,00 kuna, pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000,00 kuna.

Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju referenduma može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju referenduma mora se predati u pismenom obliku i potpisan od vijećnika koji traže raspisivanje referenduma.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja Općinskog načelnika i njegovih zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine Popovča bez obveza navođenja razloga za razrješenje. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju Općinskog načelnika i njegovih zamjenika prije isteka od 6 mjeseci od početka mandata.

Ako na referendumu nije donesena Odluka o razrješenju Općinskog načelnika i njegovih zamjenika novi referendum ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 42.

Općinskom načelniku i njegovim zamjenicima mandat prestaje po sili zakona:
- danom podnošenja ostavke,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
- danom odjave prebivališta s područja jedinice,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.


Općinsko vijeće će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o
prestanku mandata općinskog načelnika, radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u toj se jedinici neće raspisati i održati prijevremeni izbori za izbor općinskog načelnika, do kraja mandata obavljat će njegov zamjenik.

Ako prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika neće se raspisivati prijevremeni izbori.

 

Članak 43.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 54. Statuta. Općinsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.


VII. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE


Članak 44.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.

Članak 45.

Imovinom Općine upravlja Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona, ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 46.

Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine su:
- općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
- prihodi od pokretnih i nepokretnih stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava Općine,
- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,
- prihod od koncesije
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Popovača u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
- i drugi prihodi određeni zakonom.

 


Članak 47.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine iskazuju se u proračunu.


Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.


Članak 48.

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 49.

Općinsko vijeće donosi proračun za slijedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za slijedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupkom propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 50.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 51.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo Republike Hrvatske zaduženo za poslove financiranja.

 

 


VIII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU


Članak 52.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.


Članak 53.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o promjeni granica Općine, o prijedlogu donošenja Odluke o općinskim porezima i prirezima i o prijedlogu općih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.


Članak 54.

Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju referenduma, temeljem Zakona i ovog Statuta, može dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, polovina mjesnih odbora na području Općine Popovača i 20% birača upisanih u popis birača Općine Popovača.


Članak 55.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznakom pitanja o kojima će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučiti, te dan održavanja referenduma.


Članak 56.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Popovača, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.


Članak 57.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 53. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.


Članak 58.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 59.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općina kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zbora građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 60.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke Općinskog vijeća.

Članak 61.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.


Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 62.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisan sadrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

 


Članak 63.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Popovača , te na nepravilni odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarenja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.


Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik Općine Popovača odnoso pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarenje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljenjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, sredstvima električne komunikacije (e-mailom kontakt obrascem na web stranicama).


IX. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 64.

Na području Općine Popovača osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelom naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom Odlukom općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 65.

Mjesni odbori na području Općine Popovača su:
Ciglenica, Donja Jelenska, Donja Gračenica, Donja Vlahinička, Gornja Gračenica, Gornja Jelenska, Moslavačka Slatina, Osekovo, Podbrđe, Popovača, Potok, Stružec i Voloder.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom Odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te Odluke.


Članak 66.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacija i udruženja građana, te Općinski načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

Članak 67.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisan način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 68.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora, te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 69.

Tijela mjesnog odbora su Vijeća mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Članak 70.

Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračka prava na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova Vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora Vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom Odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenu odredaba zakona kojima se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 71.

Izbor za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinski načelnik.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 72.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika od 5-11 članova, a što se određuje prema broju stanovnika mjesnog odbora.
- 5 članova Vijeća mjesnog odbora imaju Mjesni odbori koji imaju do 200 birača
- 7 članova Vijeća mjesnog odbora imaju Mjesni odbori koji imaju od 201 do 500 birača
- 9 članova Vijeća mjesnog odbora imaju Mjesni odbori koji imaju od 501 do 1000 birača,
- 11 članova Vijeća mjesnog odbora imaju Mjesni odbori koji imaju preko 1000 birača.

Za članove Vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.


Članak 73.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika Vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik Vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora.

Članak 74.

Vijeće mjesnog odbora donosi:
- program rada mjesnog odbora
- pravila mjesnog odbora
- poslovnik o svom radu
- odlučuje o korištenju sredstava planiranih u Proračunu za mjesni odbor
- surađuje s drugim mjesnim odborima , udrugama na području Općine i van područja
- obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Članak 75.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenje manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenje brige o poboljšanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti socijalne skrbi, kulture, športaša i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 76.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad Vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 


Članak 77.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih i fizičkih osoba, te prihodi planirani u Proračunu Općine za usvojene Programe rada.

Članak 78.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja može sazvati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati za cijeli mjesni odbor ili dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik Vijeća mjesnog odbora ili član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće.

Članak 79.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju stručne službe Općine na način propisan općim aktom kojem se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Općine.

Članak 80.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi Odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 81.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti Vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.


X. UPRAVNA TIJELA

Članak 82.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Popovača utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu ustrojavaju se upravna tijela Općine.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnim odlukama Općinskog vijeća.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.
Načelnik može razriješiti pročelnike:
- ako pročelnik sam zatraži razrješenje
- ako nastanu takovi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa
- ako pročelnik ne postupa po propisima, općim aktima ili neosnovano ne izvršava odluke Upravnih tijela ili postupa protivno njima
- ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Općine.

Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 4. ovog članka rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u jedno od upravnih tijela za koje ispunjava stručne uvijete.


Članak 83.

Upravna tijela u djelokrugu za koju su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 84.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom načelniku.


Članak 85.

Sredstva za rad Upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine Popovača.

XI. JAVNE SLUŽBE

Članak 86.

Općina Popovača u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti , za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javne službe.

Članak 87.

Općina Popovača osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 84. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima Općina Popovača ima udjela ili dionice Općinski načelnik je član Skupštine društva.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Popovača može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

XII. OBLICI SURADNJE SA DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 88.

Ostvarujući zajednički interes Općina međusobno surađuje sa županijama, gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj na unapređenju gospodarskog, kulturnog i društvenog razvitka.
Općina može uspostaviti suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave drugih država, sukladno zakonom i međunarodnim ugovorima.
Odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno sklapanja sporazuma , te sadržajima i oblicima suradnje donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i drugim općim aktima.

Članak 89.

Sporazum o suradnji Općine i Općine ili grada druge države objavljuje se u "Službenim novinama Općine Popovača".


XIII. AKTI OPĆINE

Članak 90.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi: Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, i druge opće akte i zaključke sukladno Zakonu, Statutu i Poslovniku.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom drugačije nije propisano, ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.


Članak 91.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnik te opće akte kada je to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

 


Članak 92.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 93.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata koje donosi Općinsko vijeća, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.


Članak 94.

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izajviti žalba nadležnom upravnom tijelu Sisačko-moslavačke županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su Odlukom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom povjerene javne ovlasti.

Članak 95.

Pojedinačni akti kojim se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donosi se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Popovača osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 96.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

 


Članak 97.

Detaljnije odredbe o aktima Općine Popovača i postupak donošenja akata utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.


Članak 98.


Akti Općine mogu biti izrađeni i u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu.
Tijela Općine mogu komunicirati i u elektroničkom obliku, odnosno dostavljati akte elektroničkim putem.

Članak 99.

Opći akti se prije nego stupe na snagu objavljuju u Službenim novinama Općine Popovača.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

Članak 100.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.


Članak 101.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Općine Popovača i na web stranicama Općine Popovača

Javnost rada Općinski načelnik osigurava:
- održavanjem redovitih mjesečnih konferencija za medije
- izvještavanjem i natpisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasilu Općine Popovača i na web stranicama Općine Popovača.

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvještajima i natpisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.


XIV. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA


Članak 102.

Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

 

Članak 103.

Općinsko vijeće posebnom Odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti, te uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.


XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 104.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik, Komisija za Statut i Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika odlučuje da li će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.


Članak 105.


Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Popovača („Službene novine" Općine Popovača br. 6/01, 7/01, 2/02. i 8/06) i zakona uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

 

 

 


Članak 106.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Popovača („Službene novine" br. 6/01, 7/01, 2/02. i 8/06).

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Popovača.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKO VIJEĆE


KLASA: 021-05/09-01/3                                                                                                         Predsjednik
URBROJ: 2176/16-01-09-2                                                                                                  Općinskog vijeća
Popovača, 15. rujna 2009.                                                                                                      Ivan Pasanec

 

 

 
 
Btn_srgp

Btn_smz

Btn_LAG

Poštovani posjetitelji dobrodošli! Službene stranice Grada Popovača optimizirane su za novije generacije internet preglednika poput: Internet Explorera 8, Firefoxa 3.5. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 6 ili 7, svakako nadogradite svoj preglednik. Na taj način osigurati ćete pravilno prikazivanje ove internet stranice, te iskorištavanje svih njenih mogućnosti.